UVP TECHNICOM, ako lokálny koordinátor H2020 projektu MIDIH (Manufacturing Industry Digital Innovation Hubs for Industy 4.0), zorganizoval dňa 12. júla informačný deň k druhej otvorenej výzve daného projektu. Podujatia sa zúčastnilo deväť zástupcov malých a stredných podnikov z oblasti IT a strojárstva, a zástupcovia akademickej sféry.

Informačný deň viedol doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc., ktorý zúčastnených uviedol do riešeného projektu a informoval ich o možnostiach zapojenia sa do výzvy. Po jeho časti sa do diskusie zapojil Ing. Miroslav Michalko, PhD., zodpovedný za mentoring subjektov z prvej výzvy.

Možnosť uchádzať sa o grant je do 6. augusta. Pre ďalšie informácie viď. https://uvptechnicom.sk/vyzva-pre-msp-z-projektu-midih-financovanie-az-60-000-eur/

Pre informácie o projekte MIDIH viď. časť Projekty.