Ulysseus podporuje rozvoj kapacít pre európske projekty na partnerských univerzitách

V novembri začal v rámci aliancie Ulysseus tréningový cyklus k problematike prípravy a implementácie európskych projektov. Vybraná skupina približne 50 účastníkov zo všetkých 6 partnerských univerzít sa zúčastňuje tréningu vo forme BIP programu (Blended Intensive Programme), s online a fyzickou zložkou. Program je organizovaný partnerskými univerzitami aliancie Ulysseus (najmä Univerzitou Côte d’Azur a MCI | The Entrepreneurial School®, avšak s aktívnym zapojením ostatných partnerských univerzít) a je spolufinancovaný z programu Erasmus+.

Online zložka tréningu je pre účastníkov prístupná na platforme Moodle a obsahuje najmä úvodné teoretické informácie o projektovom cykle, popisy programov Horizont Európa a Erasmus+, či prehľad funkcionalít portálu EU Funding & Tenders.

Na online zložku nadväzuje fyzická zložka, ktorá bola realizovaná 21. – 25. novembra 2022 v Innsbrucku. Intenzívny celodňový program obsahoval predstavenie aliancie Ulysseus, jej inovačného ekosystému a následne sa prakticky venoval programovým schémam Erasmus+, Horizont Európa, pohľadu hodnotiteľov projektových návrhov, ochrane duševného vlastníctva, kaskádovému financovaniu, ale tiež medzikulturálnej komunikácii a rodovej problematike v európskych projektoch.

Za TUKE sa tréningu zúčastňuje 8 účastníkov z Ekonomickej fakulty, Strojníckej fakulty, Fakulty umení, UVP TECHNICOM a rektorátnych pracovísk. Sme radi, že sa mohla TUKE zapojiť aj do tvorby obsahu programu a to vstupmi v rámci fyzickej časti tréningu – Tomáš Pavlik (UVP) uviedol program Horizont Európa a úlohy národných kontaktných bodov, Miroslav Janák  (UVP) predstavil v krátkej, ale intenzívnej prezentácii možnosti kaskádového financovania a Mária Radvanská viedla interaktívny workshop zameraný na identifikáciu a zhodnotenie relevantných myšlienok s biznis potenciálom pre program Horizont Európa reflektujúcich skutočné problémy cieľových skupín.

Čo vravia o tréningu účastníci?

Mária Radvanská (Strojnícka fakulta): „Naplánovať týždenný program pre skupinu odborníkov, ktorí sú na rôznych úrovniach svojich skúseností v oblasti EU grantov a projektového riadenia tak, aby bola vybalansovaná “vážnosť” témy a zároveň sa účastníci zabavili, bližšie spoznali oblasti svojej expertízy a identifikovali témy pre budúcu spoluprácu, bolo pre organizátorov podujatia skutočnou výzvou. Tím aliancie Ulysseus to zapojením expertov z partnerských univerzít zvládol na výbornú. Bolo mi cťou spoluvytvárať tento program a prispieť workshopom s témou správneho zadefinovania a zarámcovania problémov pre výzvy v rámci programu Horizont Európa.

Manuela Raisová (Ekonomická fakulta): „Podávanie návrhov projektov v rámci rôznych EU schém sa stalo neodmysliteľnou súčasťou práce na univerzite a myslím si, že tento trend bude ešte silnieť. Získať ale praktické rady a tipy, čo môže pomôcť alebo uškodiť pri tvorbe takéhoto návrhu, je dosť náročné. Preto oceňujem aktivitu partnerskej univerzity MCI v Innsbrucku, zameranú na manažment projektov financovaných zo zdrojov EÚ, ktorej sme sa s kolegami z TUKE zúčastnili. Nedozvedeli sme sa všetko, ale veď každá cesta má svoj prvý krok a ten náš bol zaujímavý, podnetný a poučný. Tešíme sa na ďalšie aktivity podobného charakteru.

Natália Vašková (Rektorát, Úsek zahraničných vzťahov a mobility): „Zmiešaný intenzívny program (BIP) so zameraním na manažment projektov financovaných zo zdrojov EÚ bol skvelou príležitosťou pre získanie širokej škály praktických informácií k procesom súvisiacim s prípravou projektu a jeho riadením a nadviazanie kontaktov s kolegami z partnerských inštitúcií pôsobiacimi v tejto oblasti.

Oceňujem programovú štruktúru podujatia a kvalitu prezentujúcich. Interaktívnosť aktivít výrazne prispela k intenzívnemu zdieľaniu skúseností a vytváraniu platformy pre vznik nových spoločných projektov v rámci aliancie.

Podujatie hodnotím ako veľmi prínosné a teším sa na spoluprácu s účastníkmi, ktorých som na podujatí mala možnosť spoznať.

Richard Kitta (Fakulta umení): „V rámci podujatia Ulysseus vznikol prirodzený priestor pre networking zúčastnených partnerov. Zastúpenie našej Fakulty umení bolo podnetné najmä z pohľadu budúcich projektov, ktoré môžu mať nielen kreatívny, ale aj multidisciplinárny charakter. Ukázalo sa, že viaceré, na prvý pohľad nekompatibilné oblasti výskumu a edukácie, dokážu v určitej synergii priniesť inovatívne pohľady, ktoré sú v súčasnosti výrazne preferované.

Miroslav Janák (UVP TECHNICOM): „Stretnutie v Innsbrucku prinieslo sériu prednášok, diskusií a workshopov na tému projektového manažmentu. Stretol som nových partnerov z členských inštitúcií univerzity Ulysseus a teším sa z projektových prienikov, ktoré sme spolu našli. Obzvlášť inšpiratívna bola možnosť analyzovania projektových žiadosti z pohľadu hodnotiteľov.

Za fotografie ďakujeme Manuele Raisovej, Viliamovi Fedákovi a MCI (Geisler).

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus, jedna zo 44 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty  Aliancia vznikla v roku 2020 a jej členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). Aktuálne sa Ulysseus rozširuje o dvoch nových členov: Univerzitu v Münsteri (Nemecko) a Univerzitu Čierna Hora (Čierna Hora).

Ďalšie informácie o európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu