Aliancia Európska univerzita Ulysseus si vybrala Univerzitu v Münsteri a Univerzitu Čierna Hora ako svojich nových členov.

Noví členovia boli alianciou oficiálne privítaní v piatok 16. decembra 2022 na tlačovej konferencii v Bruseli, ktorá bola súčasťou podujatia pod názvom „Príspevok iniciatívy Európskych univerzít k Európskej stratégii pre univerzity, novej Európskej inovačnej agende a inováciami podporovanej regionálnej transformácii“ organizovaného s cieľom prezentovať svojej inovačný ekosystém a víziu pre pokračovanie v ďalšom období.

Európska univerzita Ulysseus v súčasnosti pracuje na príprave nadväzujúceho projektu pre pokračovanie svojej činnosti na ďalšie štyri roky (2023 – 2027). Ulysseus má víziu vybudovať silnú a vzájomne prepojenú alianciu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania smerujúcu za spoločným cieľom. Práve preto je rozšírenie o nových členov pre Ulysseus dôležité a zásadné. Prichádzajúci noví členovia môžu, vďaka širokému záberu svoju vzdelávacích a výskumných aktivít, významne doplniť a rozšíriť Ulysseus inovačný ekosystém. S plným zapojením nových členov počíta Ulysseus v ďalšom období.

Výber nových členov aliancie prebiehal na základe viacerých výberových kritérií, ako napríklad geografická diverzita, schopnosť skvalitniť výskumné kapacity aliancie, inklúzia a solidarita a multikulturalita.

“Pripravujeme ďalšiu fázu, v ktorej konsolidujeme naše štruktúry, programy a aktivity,” vysvetlil Miguel Ángel Castro, rektor Univerzity v Seville (Španielsko). Zároveň dodal: “Snaha o rozšírenie našej rodiny univerzít mal jednohlasnú podporu všetkých členov”.

Sme radi, že môžeme privítať Univerzitu v Münsteri a Univerzitu Čierna Hora, ktorí podporia splnenia našich očakávaní a nádejí,” uzavrel rektor univerzity koordinujúcej Ulysseus.

TUKE víta rozšírenie aliancie o nových členov: „Rozšírenie aliancie vnímame ako príležitosť pre multiplikáciu jej pozitívnych prínosov  smerom k regiónom, mestám, komunitám a, prirodzene, smerom k väčšej komunite študentov a zamestnancov partnerských inštitúcií,“ uviedol prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu Radovan Hudák a dodal: „Rozšírená aliancia predstavuje väčšiu diverzitu členov a širší geografický mix, čo vytvára priestor pre prepojenie viacerých kultúr a odborných zázemí v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja. Spolu s novými partnermi máme príležitosť vytvárať inovatívnejšie modely spolupráce a napĺňať ambicióznejšie ciele vo všetkých strategických oblastiach.

Reprezentanti partnerských univerzít Ulysseus (zľava): Siegfried Walch (MCI | The Entrepreneurial School®, Rakúsko), Vladimir Božović (Univerzita Čierna Hora), Minna Hiillos (Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), Johannes Wessels (WWU Münster), Miguel Ángel Castro (Univerzita v Seville, Španielsko), Jeanick Brisswalter (Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko), Federico Delfino (Univerzita v Janove, Taliansko), Radovan Hudák (Technická univerzita v Košiciach).

Univerzita v Münsteri

Univerzita v Münsteri (WWU Münster), založená v roku 1780, je verejnou výskumnou univerzitou a so svojimi 15 fakultami, 30 výskumnými centrami, 120 študijnými programami, viac ako 45,5 tis. študentmi a 7 320 zamestnancami je piatou najväčšou univerzitou v Nemecku.

Interdisciplinárny a excelentný univerzitný výskum sa venuje humanitným, spoločenským, sociálnym a prírodným vedám – hlavnými výskumnými oblasťami sú náboženstvo a politika, bunková dynamika, matematika, batériový výskum a nanoveda. Hodnotami Univerzity v Münsteri sú inklúzia, diverzita, rodová rovnosť a výskum.

Tešíme sa na pôsobenie v Európskej univerzite Ulysseus, ktoré je pre nás dôležité nielen z pohľadu stratégie internacionalizácie našej univerzity. Prinesie tiež viac mobilít pre celú univerzitnú komunitu a spolu posilníme a prepojíme naše lokálne ekosystémy,” vysvetlil Johannes Wessels, rektor Univerzity v Münsteri.

Rektor Univerzity v Münsteri Johannes Wessels pri príhovore účastníkov podujatia v Bruseli

Univerzita Čierna Hora

Univerzita Čierna Hora so sídlom v Podgorici je najstaršou a najväčšou univerzitou v Čiernej Hore. Je verejnou výskumnou vysokoškolskou inštitúciou s viac ako 21 tis. študentmi a 20 fakultami. Základnými hodnotami univerzity je akademická excelencia, autonómia, kreativita a sloboda tvoriť.

„Zapojenie do Európskej univerzity Ulysseus zvýši medzinárodnú prestíž našej univerzity, podporí našej smerovanie ako výskumno-orientovanej univerzity, uznanej v rámci Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a dokonca aj mimo neho,“ vysvetlil Vladimir Božović, rektor Univerzity Čierna Hota. Ako dodal: „Táto spolupráca prinesie študentom a vysokoškolským zamestnancom množstvo príležitostí pre prepájanie s ďalšími regiónmi Európy a zapojenie do interdisciplinárnych výskumných projektov.

Rektor Univerzity Čierna Hora Vladimir Božović pri príhovore účastníkov podujatia v Bruseli

Aliancia európskych univerzít Ulysseus

Aliancia Ulysseus, jedna zo 44 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty  Aliancia vznikla v roku 2020 a jej členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). Aktuálne sa Ulysseus rozširuje o dvoch nových členov: Univerzitu v Münsteri (Nemecko) a Univerzitu Čierna Hora (Čierna Hora).

Ďalšie informácie o európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu

Ďalšie informácie o podujatí Ulysseus Open Event (16. december 2022, Brusel): https://ulysseus.eu/events/open-event-brussels/