Účasť TUKE na konferencii o transfere technológií a inováciách

V dňoch 18. a 19.10.2022 sa konala pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej v Bratislave konferencia COINTT 2022 (Cooperation Innovation Technology Transfer). Bolo to prvýkrát v 12-ročnej histórii podujatia, ktoré je venované predovšetkým komercializácii duševného vlastníctva na akademickej pôde a inováciám, čo patronát nad ním prevzala hlava štátu. Konferenciu otvoril nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

Hlavná téma aktuálneho ročníka bola Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií. Cieľom konferencie bolo pomôcť odkryť potenciál akademických pracovísk a zintenzívniť ich spoluprácu s priemyslom.

TUKE sa už tradične úspešne zapojila do programu konferencie: v špeciálnom stánku TUKE – UVP TECHNICOM boli počas dvoch dni konferencie prezentované aktivity UVP ako ekosystému technologickeho transféru. Súčasťou stánku bola tiež prezentácia Európskej univerzity Ulysseus, ktorej je TUKE členom, ako vzorového príkladu riešenia transferu technológií v lokálnom ekosystéme univerzity s integráciou na regionálne ekosystémy zahraničných univerzitných partnerov.

V hlavnom programe konferencie v rámci workshopu „Nástroje zjednodušenia kontaktu medzi akademickou a súkromnou sférou“ vystúpil aj zástupca UVP TECHNICOM –  Ing. P. Čižmár, PhD.

V rámci konferencie bola predstavená po prvýkrát na verejnosti v SR rozbiehajúca sa európska iniciatíva na podporu inovácií – Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI-EDIH) v rámci špeciálneho diskusného panelu: Ako môže pomôcť sieť európskych inovačných centier transferu technológií? Diskusného panelu sa spolu so zástupcami ďalších štyroch EDIHov v SR, zúčastnil aj Doc.Ing. F. Jakab, PhD., riaditeľ UVP TECHNICOM, ktorý zastupoval EDIH CASSOVIUM (EDIH, ktore bolo vytvorené ako konzorcium TUKE, UPJŠ a Košice IT Valley).

Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) budú fungovať ako jednotné kontaktné miesta, ktoré pomôžu spoločnostiam dynamicky reagovať na digitálne výzvy a stať sa konkurencieschopnejšími. Poskytnutím prístupu k technickej expertíze a experimentovaniu, ako aj možnosti „testovať pred investíciou“, EDIH pomôžu spoločnostiam zlepšovať obchodné/výrobné procesy, produkty alebo služby pomocou digitálnych technológií. Poskytnú tiež inovačné služby, ako napríklad finančné poradenstvo, školenia a rozvoj zručností, ktoré sú potrebné pre úspešnú digitálnu transformáciu. Slovensko má 5 takýchto centier, ktoré sú zamerané na rôzne oblasti digitalizácie

COINTT je odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou. Ide o najväčšie podujatie na Slovensku venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania. Ambíciou konferencie COINTT je aby sa stala najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a uznávanou platformou, ktorá na jednom mieste prezentuje podporné nástroje zamerané na prepájanie vedeckovýskumných inštitúcií s podnikateľským prostredím, zavádzanie inovácií do praxe a vytvára priestor na výmenu skúseností zástupcov všetkých významných účastníkov inovačného diania na Slovensku ale i v zahraničí.

Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Spoluorganizátormi sú inštitúcie a externí spolupracovníci, ktorí svojou činnosťou a kooperáciou môžu prispieť odborne, či organizačne k príprave a realizácii konferencie.

Viac informácií o priebehu konferencie: www.cointt.sk.