V dňoch 22. – 23. júna 2022 sa viac ako 100 výskumníkov stretlo na podujatí Dni výskumníkov v španielskej Seville s cieľom nadviazať vzájomné kontakty pre budúce spoločné výskumné a projektové aktivity.

Viac ako 100 výskumníkov z Univerzity v  Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzity Côte d’Azur (Francúzsko), Technickej univerzity v Košiciach, univerzity MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko) a z Univerzity aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko) sa stretlo v Seville, aby podporili výskumné a inovačné aktivity Európskej univerzity Ulysseus. Podujatie pripravila Univerzita v Seville (USE), koordinujúca univerzita aliancie Ulysseus.

Podujatie umožnilo výskumníkom nadviazať bližšie vzájomné kontakty, spoznať aktuálne oblasti výskumu a vývoja a využiť príležitosti na rozvoj budúcich spoločných európskych projektov a vedeckých a výskumných aktivít.

Na otvorení podujatia privítali Miguel Ángel Castro (rektor Univerzity v Seville), Julián Martínez Fernández (prorektor pre výskum Univerzity v Seville a koordinátor Inovačného hubu pre energetiku, dopravu, mobilitu a inteligentné mestá) a Carmen Vargas Macías (generálna koordinátorka aliancie Ulysseus) viac ako 100 výskumníkov zo šiestich krajín. Rektor Miguel Ángel Castro zdôraznil, že výskum a inovácie podporované satelitným projektom COMPASS sú pri tejto príležitosti tým, čo spojilo všetkých šesť partnerských univerzít Ulysseus. „Cieľom projektu COMPASS je rozvinúť alianciu Ulysseus ako model excelentnosti pre výskum, technológiu a vývoj v súlade so zdieľanou, integrovanou a dlhodobou spoločnou stratégiou, čím sa posilní synergia medzi Európskym výskumným priestorom a Európskym vzdelávacím priestorom,“ povedal rektor. Zároveň vysvetlil, že projekt COMPASS podporuje konkrétne akčné plány s cieľom transformovať alianciu Ulysseus ako model inštitucionálnej transformácie, posilniť jej vplyv a viditeľnosť na európskej úrovni aj mimo nej.

Jednotná výskumná a inovačná stratégia pre alianciu Ulysseus

Prorektor Julián Martínez Fernández predstavil vytvorenú Výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus (Ulysseus Research & Innovation Strategy). Počas svojho vstupu prezentoval postup prípravy stratégie ale tiež odlišnosti v špecializácii, potrebách a očakávaniach aliancie Ulysseus a jej členských univerzít. Stratégia je výsledkom komplexnej analýzy realizovanej v uplynulých mesiacoch, nasledovanej identifikáciou schopností, synergií a bariér pre budovanie jednotného prístupu k výskumu a inováciám.

Seminár 2030: Cesta ku klimaticky neutrálnym a inteligentným mestám v Európe

Súčasťou podujatia bol seminár venovaný možnostiam pre klimaticky neutrálne a inteligentné mestá v Európe, ktorý organizoval Ulysseus inovačný hub pre energetiku, dopravu, mobilitu a inteligentné mestá pri Univerzite v Seville.

Európska únia vybrala v apríli 100 miest, ktoré sa pridávajú k misii EÚ: 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030 a ktoré budú sledovať ambiciózne ciele na rýchle zníženie emisií a presadzovať inovatívne prístupy s participatívnym zapojením socio-ekonomických partnerov a verejnosti. Práve Sevilla, Helsinki a Košice, domov troch partnerských univerzít Ulysseus, sú na zozname miest vybraných Európskou úniou.

Seminár ukázal inovatívne aktivity, ktoré aliancia Ulysseus pripravuje s cieľom podporiť túto iniciatívu a snažil sa inšpirovať k ďalším zámerom, ktoré by zapojili lokálne komunity okolo členov aliancie Ulysseus do transformačných procesov svojich miest.

Seminár viedol panel expertov v zložení Ricardo Chacartegui Ramírez (Univerzita v Seville), Blanca Gómez Dominguez (Cartuja Science & Technology Park, Sevilla), Maroš Halama (Technická univerzita v Košiciach) a Begoña C. Arrue (Univerzita v Seville) a bol strímovaný aj online a je možné si ho pozrieť aj zo záznamu.

Workshopy

V prvý deň podujatia (22. júna) sa výskumníci zúčastnili na workshopov venovaných výskumu v oblasti medicíny, potravinárstva, energetike, doprave, mobility, inteligentných miest, rovnako aj spoločenských a humanitných vied. Na týchto workshopoch mali účastníci možnosť prezentovať nápady na nové európske projekty a nadviazať kontakt s kolegami, aby tak podporili budúcu spoluprácu.

Návštevy kľúčových výskumných centier Univerzity v Seville

Druhý deň podujatia (23. júna) bol venovaný návštevám kľúčových výskumných centier Univerzity v Seville: Fakulta inžinierskych vied (ETSI), Centrum robotiky a energetické centrum, Inštitút mikroelektroniky v Seville (IMSE) a Národné centrum urýchľovačov (CNA). Výskumníci z oblasti medicíny a biológie mali možnosť navštíviť Andalúzske centrum molekulárnej biológie a regeneratívnej medicíny (CABIMER), Ústav biochémie a fotosyntézy rastlín (IBVF) a Inštitút biomedicíny v Seville (IBIS) . Medzitým sa výskumníci zo spoločenských a humanitných vied dozvedeli niečo o Centre kultúrnych iniciatív Univerzity v Seville (CICUS) a Fakulte výtvarných umení.

Bilaterálne stretnutia a online networking

Hlavným cieľom podujatia bolo umožniť výskumníkom nadviazať kontakty a možnosti vzájomnej vedeckej a výskumnej spolupráce. Vďaka online platforme dostali túto možnosť aj výskumníci, ktorí sa podujatia nemohli zúčastniť osobne. Platforma umožnila výskumníkom nadväzovať online kontakty, reagovať na príležitosti na projektovú, výskumnú a inovačnú spoluprácu, identifikovať možnosti projektov cez programy Horizon Europe a Erasmus+, zdieľať profesné skúsenosti a vedomosti a informácie a spolupracovať v rámci ekosystému Ulysseus.

Účasť TUKE

Technickú univerzitu v Košiciach reprezentovala silná zostava zastupujúca Leteckú fakultu (Marek Košuda, prodekan pre rozvoj), Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie (Maroš Halama, prodekan pre vedu inovácie a medzinárodné vzťahy a Peter Slovenský), Strojnícku fakultu (Tomáš Breškovič a Norbert Ferenčík, Laura Lachvajderová, Patrik Varga) a Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (Peter Kačmáry, Daniel Mačuga a Peter Sivák) a Fakultu elektrotechniky a informatiky (Marek Bundzel). Účasť bola financovaná z projektov COMPASS, COBRING a z mobilitného programu Erasmus+.

Ako hodnotia účastníci podujatie?

Maroš Halama (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie)

Peter Sivák (Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií)

Marek Bundzel (Fakulta elektrotechniky a informatiky): „Podujatie splnilo moje očakávania. Umožnilo mi vymeniť nápady a myšlienky s ostatnými účastníkmi, spoznať kvalitné výskumné laboratóriá a v každom prípade rozšíriť moju sieť odborných kontaktov. Ako najhodnotnejšiu aktuálne vnímam spoluprácu s fínskou univerzitou Haaga-Helia, s ktorou pripravujeme projektový návrh a dizajnujeme budúcu výskumnú spoluprácu.“

Norbert Ferenčík (Strojnícka fakulta): „Prínos mojej účasti bol určite v spoznaní technických postupov Univerzity v Seville k používaniu bioreaktora. Mali sme možnosť porovnať ich riešenie kultivácie s našim. Podarilo sa mi nadviazať spoluprácu s dvoma výskumníkmi a plánujeme návštevu v Innsbrucku.

Marek Košuda (Letecká fakulta): „Jeden z hlavných oblasti spolupráce a pilierov európskej univerzity Ulysseus je aj oblasť dopravy, ktorá je tematicky zastrešená inovačným hubom pri Univerzite v Seville. Počas exkurzií laboratórií a špecializovaných pracovísk sa nám podarilo identifikovať spoločné oblasti vedy a výskumu ako kybernetická bezpečnosť pre prevádzku bezpilotných leteckých systémov a satelitov ako aj pozemného segmentu a bezimisnú leteckú mobilitu.

Daniel Mačuga (Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií): „V rámci workshopov sme diskutovali s kolegami z partnerských univerzít zo Španielska, Rakúska, Fínska, Talianska a Francúzska o rôznych témach. Vymenili sme si poznatky z našich študijných, vedeckých a výskumných aktivít.

Patrik Varga (Strojnícka fakulta): „Pracovali sme na koncepcii letných škôl pre doktorandov, kde by sa doktorandi z rôznych študijných smerov spoznávali a vymieňali svoje skúsenosti a vedomosti. … Zhodli sme sa, že dané aktivity majú veľký význam pre členov akademickej obce, keďže sa na nich rozširuje horizont našich aktivít a poznatkov.

O projekte COMPASS

Projekt COMPASS, ako tzv. satelitný projekt aliancie Ulysseus, pripravuje alianciu k tomu, aby sa stala modelom excelentnosti európskej univerzity prostredníctvom výskumu a inovácií. Ide o projekt financovaný z programu Horizont 2020 a je vlajkovou loďou pre spoločnú výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus. Projekt, ktorý je súčasťou programu Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť programu Horizont 2020 (SwafS), uľahčí transformačný proces aliancie Ulysseus smerom k tomu, aby sa stala európskou univerzitou prostredníctvom spoločnej stratégie výskumu a inovácií, ktorá následne skonsoliduje jej inovačný ekosystém.

Viac informácií: ulysseus.eu/compass

Ďalšie plánované aktivity

V rámci projektu COMPASS budú na jeseň organizované nasledovné podujatia:

  • Workshop pre výskumníkov z oblasti potravinárstva, biotechnológií a obehovej ekonomiky. Organizuje ho Ulysseus inovačný hub pri univerzite MCI | The Entrepreneurial School®, v termíne 12. – 15. septembra, v Innsbrucku.
  • Dni výskumníkov Haaga-Helia, organizuje ich Ulysseus inovačný hub pri univerzite Haaga-Helia v termíne 21. – 22. septembra, Helsinki
  • Ageing and Wellbeing Research Workshop, organizuje ho Ulysseus inovačný hub pri Univerzite Côte d’Azur, v termíne 4.-6. októbra, Nice

Informácie o plánovaných podujatiach projektu COMPASS je možné nájsť tu.