V priebehu septembra a októbra 2022 prebehla v rámci aliancie Ulysseus šnúra tematicky orientovaných podujatí určených pre výskumníkov z partnerských univerzít. Výskumníci dostali možnosť aktívne pracovať na príprave nových projektov pre výzvy programu Horizont Európa. Organizačné zázemie im poskytli partnerské univerzity v Innsbrucku (MCI), Helsinkách (Haaga-Helia) a Nice (UCA) a inovačné huby Ulysseus pôsobiace na týchto univerzitách. Tieto podujatia boli organizované v rámci projektu COMPASS

Workshop a letná škola k téme Potraviny, biotechnológie a cirkulárna ekonomika (Innsbruck)

Univerzita MCI | The Entrepreneurial School® v Innsbrucku organizovala pre výskumníkov v dňoch 12. až 15. septembra podujatie Compass Research Worskhop, súčasťou ktorého bola aj letná škola pre študentov univerzít. Cieľom podujatia bolo prezentovať relevantných hráčov vo výskume v oblasti potravín, biotechnológií a cirkulárnej ekonomiky, preskúmať možnosti spolupráce a budovania konzorcií v nadchádzajúcich výzvach programu Horizont Európa a Erasmus+ a prediskutovať možnosti prípravy spoločných študijných programov v tejto oblasti. Podujatie spoluorganizoval Ulysseus inovačný hub pre potraviny, biotechnológie a obehovú ekonomiku (IH Food, Biotechnology and Circular Economy).

Mária Radvanská vedie v Innsbrucku workshop pre výskumníkov

Za Technickú univerzitu v Košiciach sa v Innsbrucku zúčastnilo 6 výskumníkov (z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, Strojníckej fakulty a Fakulty výrobných technológií), pričom Mária Radvanská (Strojnícka fakulta) viedla workshop zameraný na hľadanie spoločných myšlienok pre výzvy v rámci Klastra 6 – Horizont Európa. “Bola to príjemná a inšpiratívna skúsenosť, nadšenie a zanietenosť výskumníkov prepájať expertízu z rôznych univerzít a pracovísk dávajú priestor pre rozvoj budúcich spoluprác”, povedala na margo podujatia Mária Radvanská.

Účastníkom podujatia bol aj Maroš Halama (FMMR): “Workshop na MCI v Innsbrucku v oblasti Biotech v mnohom pootvoril dvere pre ďalšiu spoluprácu a to nielen s domácou inštitúciou MCI, čo je inak 25 rokov dobre fungujúci úspešný spin-off tradičnej Univerzity v Innsbrucku, s históriou siahajúcou do roku 1562, ale aj s medicínskymi firmami zo Švajčiarska. Takisto sme absolvovali veľmi užitočné školenie k príprave kvalitnejšieho projektového návrhu pre Horizont Európa, hlavne čo sa týka dodržiavania striktných kritérií, od ktorých závisí následne prísny hodnotiaci proces, kde rozhodujú o úspešnosti aj desatiny bodov. To sme si vyskúšali na vybranej modelovej téme v medzinárodnom a silne interdisciplinárnom tíme.”

Účastníci workshopu k problematike potravín, biotechnológií a cirkulárnej ekonomiky v Innsbruck

Haaga-Helia AI Researchers’ Days

V druhej polovici septembra, 21. a 22. septembra, sa v Helsinkách konalo ďalšie zo série podujatí pre výskumníkov, ktoré tentokrát koordinovala Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia a jej Ulysseus inovačný hub pre umelú inteligenciu (IH AI). Univerzita ponúkla výskumníkom z partnerských univerzít aliancie Ulysseus príležitosť nadviazať novú spoluprácu, konsolidovať spoločné konzorciá, využiť príležitosti na rozvoj spoločných európskych projektov, vedeckých workshopov, seminárov, kurzov a mobilít. Aktivity boli založené na témach a rozsahu výziev s cieľom identifikovať synergie medzi účastníkmi a napredovať v spolupráci medzi expertmi v oblasti umelej inteligencie.

Účastníci networkingového podujatia v Helsinkách

Technická univerzita v Košiciach do Helsínk vyslala 4 výskumníkov zo Strojníckej fakulty a Fakulty elektrotechniky a informatiky. “Na pracovnej ceste sme prezentovali výskum realizovaný na našej univerzite a oboznámili sa s výskumom na ostatných pracoviskách fínskej univerzity. Načrtla sa možná spolupráca pri príprave nového študijného programu k umelej inteligencii v rámci aliancie Ulysseus. Tiež prebehli diskusie k dvom výzvam Horizont Európa na rok 2023, ktoré majú za cieľ zvýšiť dôveryhodnosť umelej inteligencie”, povedala Martina Szabóová (FEI).

Daniela Onofrejová (SjF) svoju účasť zhodnotila takto: “Mali sme workshop k identifikovaným výzvam Horizont Európa, kde sa naša skupina sústredila na výzvu s názvom „Large Scale pilots on trustworthy AI data and robotics addressing key societal challenges”. Stretli sme zaujímavých partnerov, s ktorými si vieme predstaviť spoluprácu nielen na Horizonte, ale aj menších EÚ projektoch.“

Výskumníci počas diskusie na workshope v Helsinkách venovanom výskumnej spolupráci v rámci aliancie Ulysseus v oblasti umelej inteligencie

Workshop o inováciách v oblasti starnutia a blahobytu

Posledným podujatím v jesennej šnúre aktivít pre výskumníkov aliancie Ulysseus boli dni výskumníkov k problematike starnutia a blahobytu, ktoré organizovala Univerzita Côte d’Azur a  Ulysseus inovačný hub pre starnutie a blahobyt (IH Aging and Wellbeing) v dňoch 4. až 6. októbra vo francúzskom Nice.

Podobne ako predchádzajúce podujatia, aj toto bolo silne orientované na projektovú spoluprácu ku konkrétnym výzvam programu Horizont Európa na témy zdravia. Za TUKE sa tohto podujatia zúčastnil Marek Bundzel (FEI), ktorý na stretnutí prerokoval nadväzujúcu projektovú spoluprácu a Norbert Ferenčík (SjF), ktorý odprezentoval výsledky Katedry biomedicínskeho inžinierstva s možným nadviazaním na spoločný projekt s partnermi Ulysseus. Cieľom by mala byť účasť TUKE v aspoň jednom takto tematicky orientovanom projektovom návrhu Horizont Európa v roku 2023.

Účastníci workshopu v Nice k výskumnej spolupráci v oblasti zdravia

“Podujatia pre výskumníkov boli vynikajúcou príležitosťou lepšie spoznať prácu partnerov v rámci aliancie Ulysseus. Jednotlivé tímy prezentovali výsledky svojho výskumu a načrtli možnosti budúcej spolupráce. Preberané témy boli do značnej miery orientované na IT v starostlivosti o zdravie, v čom má Technická univerzita v Košiciach bohaté skúsenosti. Za skupinu Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE sme ukázali ako pristupujeme ku problémom fyzickej rehabilitácie s využitím strojového učenia, ako využívame počítačové videnie pri detekcii anomálií v sonogramoch hrudníka a predstavili sme pokročilý prototyp zariadenia pre diagnostiku a rehabilitáciu jemnej motoriky rúk. Záujem partnerov viedol ku rozhovorom a prehĺbeniu našich kontaktov”, uviedol Marek Bundzel.

Marek Bundzel (FEI) počas prezentácie na workshope v Nice

Tento rok sa podarilo zorganizovať celkovo 5 networkingových podujatí pre výskumníkov z partnerských univerzít aliancie Ulysseus, počnúc podujatím v Košiciach v apríli. Všetky doposiaľ zrealizované podujatia posilňujú prepájanie odborných a výskumných aktivít jednotlivých partnerských univerzít a systematicky budujú fungujúcu spoluprácu vo forme spoločne podaných projektových zámerov, s využitím synergie v podobe zdieľanej infraštruktúry a znalostnej bázy v tematických oblastiach jednotlivých inovačných hubov aliancie Ulysseu .

O projekte COMPASS

Projekt COMPASS, ako tzv. satelitný projekt aliancie Ulysseus, pripravuje alianciu k tomu, aby sa stala modelom excelentnosti európskej univerzity prostredníctvom výskumu a inovácií. Ide o projekt financovaný z programu Horizont 2020 a je vlajkovou loďou pre spoločnú výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus. Projekt uľahčí transformačný proces aliancie Ulysseus smerom k tomu, aby sa stala európskou univerzitou prostredníctvom spoločnej stratégie výskumu a inovácií, ktorá následne skonsoliduje jej inovačný ekosystém.

Aliancia Ulysseus je jednou zo 44 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Členmi aliancie sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte dAzur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko).

Aliancia otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty.

Viac informácií o projekte COMPASS: ulysseus.eu/compass

Viac informácií o aliancii Ulysseus: www.ulysseus.eu