V dňoch 11. a 12.5.2023 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konala za účasti takmer 50 účastníkov – riešiteľov projektu, záverečná konferencia výskumného projektu „Inteligentné operačné a spracovateľské systému pre UAV“ (ITMS 313011V422), ktorej cieľom bolo prezentovať výsledky zaujímavého projektu, riešeného v rámci OP VaI konzorciom, ktorého koordinátorom bola spoločnosť Globesy, s.r.o. a partnermi Qintec a.s., Technická univerzita v Košiciach (UVP TECHNICOM), YMS, a.s. a Žilinská univerzita v Žiline.

Cieľom projektu bol výskum možností a spôsobov uplatnenia prostriedkov UAV v kombinácií s pokročilými IKT prostriedkami v podmienkach automobilovej výroby s cieľom výskumu a vývoja autonómnej UAV platformy pre zber dát a autonómnej IKT platformy pre automatické spracovanie dát pre generovanie korekčných vstupov v reálnom čase voči výrobným, technologickým a podporným procesom automobilovej výroby.

 Prvý deň konferencie bol vyhradený členom vedeckej rady projektu, riadiacej rady projektu a prizvaným hosťom a bol zameraný na zhodnotenie výstupov projektu, možnosti ich uplatnenia a udržateľnosť projektu.

Druhý deň bol zameraný na prezentáciu výsledkov projektu. Partneri v rámci svojich prezentácií prestavili najzaujímavejšie dosiahnuté výsledky. Záver konferencie – v popoludňajších hodinách – bol organizovaný za účasti verejnosti a bol venovaný názorným ukážkam možnosti využívania dronov v rámci tzv. dronovej roadshow v exteriéry pri budove UVP TECHNICOM. Bola prezentovaná názorná ukážka tzv. kreatívnych letov FPV Freestyle a ukážka autonomných UAV letov, ktoré simulovali záchrannú činnosť s použitím dronov.

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.