Na pôde Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM sa stretlo 80 stredoškolákov Aplikovanej ekonómie s manažérmi AT&T, ktorí zástupcom študentských firiem odovzdali svoje cenné manažérske rady a skúsenosti.

Vzdelávanie organizovala nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko v rámci projektu AT&T Believes, s podporou UVP TECHNICOM. Vzdelávanie bolo zamerané na rozvoj základov manažérskych zručností s dôrazom na: projektový manažment, stanovovanie si cieľov firmy, leadership – vedenie a motivácia ľudí v tíme. V rámci stretnutie bol vytvorený aj priestor na výmenu skúseností a názorov v diskusii s lektormi a medzi študentskými firmami.

Viac informácií:

Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko, www.jaslovensko.sk) je vzdelávacia organizácia, ktorá už viac ako 30 rokov pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na  pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. Vzdelávacie programy JA Slovensko podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.