Projekt bude dosahovať nasledovné výsledky: na univerzitách RU a VN sa zrealizujú modernizované študijné programy, budú vypracované odborne zamerané výučbové a učebné materiály, vrátane príručky o zapojení priemyslu, do troch jazykov (EN, RU a VN) a prezentované na webovej stránke projektu – miesto pre bezplatné využitie; budú vyškolení vysokoškolskí učitelia a zástupcovia na partnerských univerzitách….

5 zúčastnených krajín: Lotyšsko, Ruská federácia, Vietnam, Slovensko, Francúzsko
Začiatok: 15-10-2017 – Koniec: 14-10-2020
Číslo projektu: 586087-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP
Grant EÚ: 856328 EUR
Program: Erasmus +
Kľúčová špecifikácia: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Typ špecifikácie: Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní

Opis projektu
Súčasnou prioritou svetového energetického priemyslu je navrhovanie inteligentných energetických systémov (IES), ktoré prispievajú k zavedeniu interdisciplinárneho prístupu, ktorý integruje výsledky energetických technológií a IT. Spolu s vývojom technológií vyžaduje energetický sektor špecialistov, ktorí sú schopní čeliť výzvam a sú schopní vytvoriť a rozvíjať inovatívne riešenia za rôznych podmienok. S cieľom uspokojiť potreby ruského a vietnamského energetického sektora inžinierov nového formátu realizuje projekt ESSENCE „Vytvorenie učebných osnov študijného programu, Inteligentné energetické systémy, na ruských a vietnamských univerzitách“ konzorcium zložené z 3 univerzít z EÚ, 5 z RU a 2 z VN zamerané na modernizáciu existujúcich magisterských študijných programov v oblasti elektrotechniky s cieľom splniť požiadavky a očakávania hlavných zainteresovaných strán programu v súlade s bolonskými požiadavkami a európskym kvalifikačným rámcom a v úzkej spolupráci s priemyslom. Projekt bude dosahovať nasledovné výsledky: na univerzitách RU a VN sa zrealizujú modernizované študijné programy, budú vypracované odborne zamerané výučbové a učebné materiály, vrátane príručky o zapojení priemyslu, do troch jazykov (EN, RU a VN) a prezentované na webovej stránke projektu – miesto pre bezplatné využitie; budú vyškolení vysokoškolskí učitelia a zástupcovia na partnerských univerzitách; budú vyškolení pre vzdelávanie pokročilými metódami výučby; partnerskí vysokoškolskí učitelia si rozšíria svoje zručnosti a vedomosti v oblasti rozvoja učebných osnov a oblasti predmetu; nadviažu sa kontakty s priemyselnými podnikmi v RU a VN, aby sa zapojili do vzdelávacieho procesu a zlepšili tak umiestňovanie absolventov programov uvedených študijných programov; budú podpísané dohody o akademickej mobilite medzi spoločnosťami. Projekt prinesie prospech viacerým cieľovým skupinám na rôznych úrovniach počas životného cyklu projektu a po jeho skončení sa dosiahne: vyššia perspektíva študentov, zamestnancov zúčastnených univerzít a vyššia vzdelanostná spoločnosť pre krajinu a priemysel.

Informácie k projektu:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/254cfd13-c80b-46e0-88db-dd8a4eaf5e1d