(31. október 2019) UVP TECHNICOM, ktoré je nie len lokálnym koordinátorom H2020 projektu MIDIH (viac o projekte tu), je aj riešiteľom jeho aktivít. Výstupom jednej z aktivít bol aj odborný článok, ktorého výstupy boli prezentované na medzinárodnej konferencii PDeS 2019 (International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems). PDeS je významné medzinárodné fórum, kde výskumníci z celého sveta diskutujú o najnovších poznatkov zo svojich výskumov a oblastí záujmu. Primárne zameranie je na programovateľné zariadenia a systémy a budúci vývoj aplikovanej elektroniky pri riadení IKT.

Pozvaný na plenárnu prednášku bol jeden z riešiteľom projektu O. Kainz, ktorý predstavil výstupy výskumu a načrtol možnosti využitia MIDIH kolaboračnej platformy, použitej pri realizácii výskumu, ako aj MIDIH architektúry v rámci realizovaného softvérovo-hardvérového riešenia. Po prednáške nasledovala odborná diskusia, v rámci ktorej sa diskutovalo o možnostiach rozšírenia prototypového riešenia pre monitorovanie a úpravu vnútorného prostredia experimentálneho skleníka.