6.2. 2019 – UVP TECHNICOM – V rámci akceleračného programu Startup centra TUKE bol v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizovaný workshop „Vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní: Ako zistiť ich unikátnosť a zabezpečiť ochranu?“.

Workshop viedol RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci oddelenia ochrany a komercializácie DV CVTI SR, ktorý účastníkom prezentoval témy súvisiace s ochranou vynálezov, technických riešení a predchádzaniu problémov spojených s patentmi iných firiem.

Viac informácií o bezplatných konzultáciách a rešeršiach v oblasti ochrany duševného vlastníctva je možné získať na: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/centrum-transferu-technologii-pri-cvti-sr/sluzby.html?page_id=507.