UVP TECHNICOM bol jedným z iniciátorov vydania tejto modernej a nadčasovej učebnice, ktorá je vhodným príspevkom pre proces podpory digitálnej transformácie spoločnosti.

Záznam: video.nti.sk/rec/?792931A72RRUIJ74

Dňa 12.10.2021 sa v priestoroch UVP TECHNICOM za účasti zástupcov médií, stredných a vysokých škôl a IT firiem konalo slávnostné odovzdanie daru IT firiem 15 stredným školám – viac ako 1000 kusov modernej a nadčasovej učebnice Internet veci. Učebnica nielen pre stredné školy.

Z iniciatívy Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach a klastra Košice IT Valley sa skupina firiem, pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií, rozhodla prispieť k riešeniu problému nedostatku kvalitných učebníc v oblasti informačných a komunikačných technológií.

V spolupráci s významnými IT firmami AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.; ALEF Distribution SK, s.r.o.; GlobalLogic Slovakia, IBM International Services Centre s.r.o.; InterWay, a.s.; Deutsche Telekom IT Systems Solutions Slovakia s.r.o. a Cisco Systems Slovakia spol s.r.o. boli zhromaždené finančné prostriedky, ktoré umožnili vydanie 1200 kusov tlačenej verzie modernej a nadčasovej učebnice, v trhovej hodnote takmer 40 000 EUR.

„Budúcnosť podnikov sa ukrýva v riešeniach IoT, ktoré môžu zabezpečiť konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva. S rýchlo sa vyvíjajúcimi technológiami však požiadavky zamestnávateľov po kvalifikovanej pracovnej sile rastú. Sme radi, že sme mohli vydanie učebnice Internet vecí podporiť a prispieť tak k skvalitneniu vyučovacieho procesu a k podpore ľudského kapitálu“, povedala Miriama Hucková, výkonná riaditeľka klastra Košice IT Valley.

Nová učebnica „Internet vecí – učebnica nielen pre stredné školy“, bola vytvorená v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie  (TUKE je partnerom projektu) kolektívom vysokoškolských a stredoškolských učiteľov, pod odbornou garanciou FEI TUKE v úzkej spolupráci s expertami z praxe. O učebnicu, ktorá okrem študijného materiálu obsahuje aj metodické pokyny pre zaujímavé praktické cvičenia a je určená prioritne nielen pre žiakov stredných, ale aj pre samotných učiteľov, majú školy veľký záujem.

Nová učebnica prináša súčasný a perspektívny pohľad na Internet vecí v kontexte digitálnej transformácie spoločnosti. Pôvodne elektronický dokument dostal vďaka IT firmám aktuálne fyzickú podobu. Viac ako tisícka kusov učebnice tak putuje ako dar do pätnástich slovenských stredných škôl.

„Kolektív autorov – pedagógov vysokých a stredných škôl, ako aj expertov z praxe vytvoril modernú a nadčasovú učebnicu, ktorá je vhodná pre širokú cieľovú skupinu, nielen pre študentov. Sme naozaj radi, že sme našli pochopenie a podporu u našich partnerov a sme presvedčení, že sprístupnenia tejto kvalitnej učebnice školám v tlačenej forme prispeje nielen k skvalitneniu učebného procesu na školách v oblasti informačných technológii, ale ako je uvedené v podnázve učebnice, že je to „učebnica nielen pre stredné školy“,  že nová učebnica prináša aj súčasný a perspektívny pohľad na Internet vecí v kontexte digitálnej transformácie spoločnosti a je vhodným študijným a metodickým materiálom aj pre firemné prostredie “, povedal František Jakab, riaditeľ UVP TECHNICOM.

Cieľom učebnice je oboznámenie čitateľa s konceptom Internetu vecí (Internet of Things, skrátene IoT). Učebnica poskytuje širokospektrálny prehľad o architektúre Internetu vecí, jeho funkčných stavebných blokoch, senzoroch, akčných členoch, softvérovom programovaní a integrovaní s fyzickým svetom, lokálnom spracovaní údajov na hranici siete, o sieťových protokoloch, o ukladaní a spracovaní dát v cloude, riadení na základe dát, ako aj v akých oblastiach sa uplatňujú podnikateľské nápady v danej oblasti.

Čitateľ sa naučí kreatívne navrhovať systémy na báze komponentov IoT a prepojiť fyzický svet so softvérovým svetom metódou rýchleho prototypovania. Učebnica je určená žiakom stredných škôl, ale aj ďalším záujemcom o moderné technológie a všetkým, ktorí hľadajú komplexné informačné zdroje pre získanie základných zručností a poznatkov, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie štúdium a špecializáciu. Učebnica môže byť využívaná aj ako východiskový metodický materiál pre prípravu nových predmetov zameraných na problematiku IoT na rôznych stupňoch v rámci vzdelávacieho systému v SR.

Projekt IT Akadémia pokračuje v svojich aktivitách už šiesty rok (projekt bol predlžený do 31.8.2022). „Naše aktivity sú v tomto školskom roku zamerané hlavne na podporu digitálnej transformácie vzdelávania v základných a stredných školách. Do vzdelávania školských digitálnych koordinátorov sa aktuálne zapojilo viac ako 300 škôl z celého Slovenska, podporu pre vyškolených koordinátorov realizujeme cez Klub digitálnych koordinátorov. Na vysokých školách sme rozšírili inováciu aj na oblasť Umelej inteligencie“, doplnil Dušan Šveda, gestor IT Akadémie.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s partnerskými vysokými školami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

https://www.teraz.sk/regiony/vydanie-ucebnice-internet-veci-podpori/582965-clanok.html
https://video.nti.sk/rec/?792931A72RRUIJ74

 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

tlacove@minedu.sk

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:

Eva Vašková, 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk

Manažér publicity projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie:

Ing. Eva Kalužáková, 0918 888 697, eva.kaluzakova@cvtisr.sk