Po predstavení pracovného programu Komisie na rok 2019 je zrejmé, že Komisia sa chce v roku 2019 zamerať na vypracovanie koordinovaného plánu rozvoja umelej inteligencie.

Týmto spôsobom Komisia pokračuje v krokoch prijatých v roku 2018. Komisia okrem toho chce v krátkom čase zriadiť Kompetenčné stredisko pre priemysel, technológie a výskum v oblasti kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Security Industrial, Technology and Research Competence Center), ktorého cieľom je pomôcť EÚ zachovať a rozvíjať kapacity potrebné na zabezpečenie jednotného digitálneho trhu a rozvíjať technologické a priemyselné odborné znalosti EÚ.

Komisia tiež uverejní odporúčanie na výmenu európskych elektronických zdravotných záznamov s cieľom uľahčiť cezhraničnú výmenu údajov o pacientoch. Výskum, vzdelávanie a inovácie sa v pracovnom programe výslovne neuvádzajú. Komisia má v úmysle vypracovať stratégiu pre chemické látky narúšajúce endokrinný systém v kontexte verejného zdravia. V pracovnom programe sa navrhuje vyčleniť 500 miliárd EUR na investície, ktoré sa vynaložia na budúcnosť nástroja InvestEU, ktorý je nástupcom Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI). Komisia sa taktiež zameria na návrhy podporujúce prechod k obehovému hospodárstvu, v ktorom sú stredobodom inovácie, zamestnanosť a trvalo udržateľné využívanie obmedzených zdrojov.

 

Kontext:

Komisia každoročne predkladá svoj pracovný program, v ktorom sa stanovujú iniciatívy s najvyššou prioritou na nasledujúci rok. Výbor pre pracovný program 2019 má názov ‚Delivering what we promote and preparing for the future‘. Pracovný program je založený na Správe o stave EÚ a slúži aj k splneniu desiatich priorít z Junckerových politických usmernení. Mnohé iniciatívy sú zamerané na budúcnosť Európy po roku 2025.

Článok prevaztý z: slord.sk