Aliancia európskych univerzít Ulysseus pracuje na vízii a pláne na ďalšie štvorročné obdobie.

Aliancia európskych univerzít Ulysseus vstúpila do tretieho roka svojho pôsobenia. Uplynulé obdobie môžeme zhodnotiť ako veľmi úspešné – podarilo sa vybudovať a naštartovať spoločné štruktúry ako projektovú kanceláriu, sieť inovačných hubov či digitálnu platformu, zosúlaďovať procesy a realizovať pilotné aktivity. Partnerské univerzity sa priblížili k sebe v oblasti vysokoškolského vzdelávania (príprava spoločných študijných programov), zintenzívnila sa spolupráca medzi výskumníkmi, pripravilo sa množstvo návrhov spoločných projektov a podporili sa mobility pre študentov a zamestnancov. Tento rok dosiahne aliancia medzník – ukončí sa financovanie jej prvej etapy pôsobenia. Pre druhú etapu pôsobenia siete aliancií európskych univerzít (2023 až 2027) už pripravila Európska komisia finančný rámec vyše 345 mil. EUR, o ktorého príspevok sa uchádzame. V januári sme do výzvy programu Erasmus+ pripravili návrh projektu na pokračovanie aliancie na ďalšie štyri rok, v celkovom rozpočte 16,1 mil. EUR. Návrh bol úspešne podaný a výsledky hodnotenia očakávame v júni.

Spoločnou víziou aliancie Ulysseus je vytvoriť do roku 2030 excelentnú, medzinárodne atraktívnu, svetu otvorenú, osobnostne orientovanú a podnikateľskú európsku univerzitu pre občanov budúcnosti. Základným predpokladom pre ďalšie pôsobenie našej aliancie je rozšírenie o ďalších plných akademických partnerov a prehĺbenie vzájomného prepájania všetkých partnerov. K súčasnej šestici zakladajúcich partnerov aliancie pribudne Univerzita v Münsteri (Nemecko) a Univerzita Čierna Hora (Čierna Hora). TUKE rozšírenie aliancie víta: „Rozšírenie aliancie vnímame ako príležitosť pre multiplikáciu jej pozitívnych prínosov  smerom k regiónom, mestám, komunitám a, prirodzene, smerom k väčšej komunite študentov a zamestnancov partnerských inštitúcií,“ uviedol prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu Radovan Hudák a dodal: „Rozšírená aliancia predstavuje väčšiu diverzitu členov a širší geografický mix, čo vytvára priestor pre prepojenie viacerých kultúr a odborných zázemí v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja. Spolu s novými partnermi máme príležitosť vytvárať inovatívnejšie modely spolupráce a napĺňať ambicióznejšie ciele vo všetkých strategických oblastiach.

Ulysseus bude spájať osem rôznych univerzít, pôsobiacich vo svojich domovských regiónoch, ktoré majú spoločné ciele a dlhodobo úspešne spolupracujú. Rozmanitosť partnerských univerzít a spoločné ciele sú základom a silnou stránkou našej aliancie. Zámerom aliancie na roky 2023 až 2027 bude realizácia konkrétnych aktivít s cieľom prehĺbiť spoluprácu, prepojiť vzdelávanie, výskum a inovácie, podporovať regionálne komunity a internacionalizáciu univerzít. Okrem 8 partnerských univerzít bude Ulysseus stavať aj na vyše 150 asociovaných partneroch, ktorí reprezentujú jednotlivé regionálne inovačné ekosystémy okolo partnerských univerzít.

V nasledujúcej etape pôsobenie aliancie bude TUKE v rámci celej aliancie zodpovedná za implementáciu pracovného balíka s názvom Spoločný výskum a inovácie. Jeho cieľom zintenzívniť výskumné úsilie a spoločne reagovať na výzvy súvisiace s digitálnou a zelenou transformáciou Európy, výskumné oblasti definované v programe Horizont Európa a ciele OSN pre trvalo udržateľný rozvoj.

Plánované aktivity v pracovnom balíku budú rozdelené do štyroch častí:

Prvá časť sa zameria na vybudovanie spoločných výskumných a inovačných tímov, ktoré vzniknú na báze výskumných disciplín (kooperácia medzi fakultami s rovnakým zameraním), ako aj na interdisciplinárnej báze s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť aliancie Ulysseus vo výskumných projektových výzvach.

Druhou časťou aktivít bude systémová práca spoločných tímov na príprave návrhov výskumných a inovačných projektov pre európske programy a príprava spoločných publikačných výstupov a diskusie o možnostiach pravidelného zapájania študentov do výskumných aktivít a využívania výsledkov výskumu vo vzdelávacom procese. Stretávanie sa výskumných a inovačných tímov zameraných na prípravu konkrétnych projektových zámerov bude finančne podporené programom malých grantov aliancie Ulysseus.

Tretia časť pracovného balíka bude zameraná na podporu a propagáciu vedy medzi budúcimi študentami vysokých škôl. Ulysseus plánuje založiť on-line vedecký časopis pre študentov stredných škôl v regiónoch, v ktorých pôsobia jej členovia. Tematicky bude časopis kopírovať zameranie inovačných hubov univerzít aliancie a študenti získajú na svoj výskum spätnú väzbu od výskumníkov z univerzít. Po recenznom konaní budú články uverejnené vo časopise.

Posledná časť bude zameraná na zvýšenie úrovne kompetencií výskumných pracovníkov univerzít aliancie Ulysseus. V rámci projektu bude pripravených deväť workshopov, ktoré budú pokrývať témy ako podnikanie a pozitívne vedenie, manažérske a personálne zručnosti, správa údajov a duševné vlastníctvo, rozvoj „deep tech“ zručností, otvorená veda, príprava a riadenie výskumných projektov, kariérny rozvoj výskumníkov, vedecká komunikácia a zapojenie verejnosti a etika a rodová rovnosť vo vede. Workshopy budú pre výskumníkov Európskej univerzity Ulysseus bezplatné.

Ďalšia etapa pôsobenia aliancie prinesie skvalitnenie siete inovačných hubov Ulysseus, jednak jej rozšírením o huby pri nových partneroch aliancie a jednak zmenou zmene tematických orientácií súčasných hubov, v kontexte nových výziev, ktorým čelí Európska únia a jednotliví univerzitní partneri. Ulysseus inovačný hub pri TUKE (IH) bude orientovaný na digitálnu transformáciu priemyslu. Vďaka zázemiu UVP TECHNICOM bude plne integrovaný do univerzitného ekosystému výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií. IH bude fungovať ako rozhranie medzi interným potenciálom univerzity (výskumní pracovníci univerzity, výskumno-vývojové laboratóriá, centrá excelentnosti, kompetenčné centrá a digitálne inovačné huby), regionálnym inovačným a výskumným ekosystémom (regionálne orgány, zainteresované strany, iné univerzity a klastre v regióne, priemyselní partneri) a kampusom Ulysseus (partneri aliancie). IH sa bude podieľať na aktivitách na podporu akcelerácie podnikania (Startup TUKE a Inkubátor TUKE) a, ako súčasť ekosystémov UVP TECHNICOM, bude zohrávať dôležitú úlohu pri rozvoji regionálneho európskeho digitálneho inovačného centra EDIH CASSOVIUM.

Pôsobenie TUKE v aliancii Ulysseus predstavuje jeden zo zásadných príspevok našej univerzity k skvalitňovaniu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Európskeho výskumného priestoru. Dáva nám to príležitosť aj do vnútra, pokračovanie v transformácii univerzity na modernú univerzitu otvorenú okoliu a reagujúcu na aktuálne výzvy spoločnosti.

Aliancia európskych univerzít Ulysseus

Aliancia Ulysseus, jedna zo 44 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty  Aliancia vznikla v roku 2020 a jej členmi sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). Aktuálne sa Ulysseus rozširuje o dvoch nových členov: Univerzitu v Münsteri (Nemecko) a Univerzitu Čierna Hora (Čierna Hora).

Autori: Ing. Viliam Fedák, doc. Ing. Peter Džupka, PhD.

Fotografie: Óscar Romero, Promiseo, Róbert Klik