UVP TECHNICOM v spolupráci s CVTI (Centrum vedecko-technických informácií ) v dňoch 16.- 17. 4. 2019 zorganizoval 2 – dňové podujatie v Košiciach v priestoroch UVP TECHNICOM s názvom Tour de ERA.
1. deň – teoretická časť pomôhla zorientovať sa v programoch ERA ( európskeho výskumného priestoru ) so zreteľom na Horizont H2020 a ponúkla účasťníkom pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov.
V 2. deň – praktickej časti bol pre účastníkov prichystaný workshop, kde s odborným školiteľom riešili konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov H2020. Zúčastnení tak po tomto 2-dňovom podujatí nadobudli poznatky, ktoré by mali prispieť k úspešnému etablovaniu sa slovenkých vedcov (žiadateľov o projekty) v Európskom výskumnom priestore.

 

O PODUJATÍ TOUR DE ERA

Tour de ERA je aktivitou Centra vedecko-technických informácií SR, iniciovanou národným projektom SK4ERA. Pozostáva z 5 dvojdňových podujatí v 5 slovenských mestách – Žilina, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Bratislava. Témy podujatí v rámci Horizontu 2020 sú prispôsobené dlhodobej tematickej profilácii každého z miest. V Žiline je to inteligentná, ekologická a integrovaná doprava; v Banskej Bystrici je témou Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti, veda so spoločnosťou a pre spoločnosť; v Košiciach nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológie, pokročilé výrobné procesy, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti; v Nitre potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo, rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti; a v Bratislave bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia, inovácie v malých a stredných podnikoch, opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny.