16.12.2020, 9:00-12:00
Tematický on-line workshop o náhrade PGM materiálov v katalyzátoroch.

 

17.12.2020, 9:00-12:00
„Match Making on-line event“ – Zdieľanie skúseností, propagácia pre potreby stimulov vzniku územných ekosystémov

Odborné aktivity v priebehu obidvoch dní boli organizované po prvý krát online formou s technickou a organizačnou podporou expertov z  Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (www.uvptechnicom.sk) a v spolupráci s Národnou teleprezentačnou infraštruktúrou (www.nti.sk).

    

Dňa 16.12.2020 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v rámci pracoviska EIT Raw Materials a realizácie výstupov projektu INNOCAT organizovala on-line workshop. Organizátormi workshopu boli pracovníci FBERG prof. Ing. Martin Straka, PhD., a doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD.

Zameranie INNOCAT workshopu sa nieslo v duchu zdieľania skúseností a tematike náhrade PGM materiálov v katalyzátoroch. Na workshope vystúpili odborníci z rozličných oblastí, menovite: doc. František Jakab (Technikom TUKE), Ing. Tomáš Pavlík (EIT FBERG TUKE), doc. Andrea Rosová (FBERG TUKE), Ing. Helena Fidlerová (STU BA MTF so sídlom v Trnave), Ing. Erika Loučanová (TUZVO) a organizátori workshopu, prof. Martin Straka (FBERG TUKE) a doc. Peter Kačmáry (FBERG TUKE). Workshop bol venovaný diskusii s pozvanými hosťami, napr. s doc. Jakabom bola diskusia o tom ako využiť zdroje Technikomu v Košiciach na transfer poznatkov vedy a výskumu do praxe, s doc. Rosovou bola zaujímavá diskusia o stratégii rozvoja pedagogiky na fakulte BERG a s Ing. Pavlíkom sa organizátori porozprávali o potrebe riešenia projektov z oblasti získavania a spracovania surovín.

Na workshope odzneli príspevky s názvami Znalostná aliancia pre obchodné príležitosti s cieľom trvalo udržateľného rozvoja, od autorky Ing. Fidlerovej a „Inovatívna technológia substitúcie CRM pre katalyzátory vozidiel verejných spoločností  –  Ekologické inovácie, od autorky Ing. Loučanovej. Záver INNOCAT workshopu bol venovaný samotnej prezentácii INNOCAT projektu a diskusii o potrebe rozvoja nových technológií v automobilovom priemysle. Diskusiu viedli prof. Straka a doc. Kačmáry.

 

Dňa 17.12.2020 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach v rámci pracoviska EIT Raw Materials a realizácie výstupov projektu INNOCAT organizovala Match Making event. Orgainzátormi workshopu boli pracovníci FBERG prof. Ing. Martin Straka, PhD., a doc. Ing. Peter Kačmáry, PhD. Zameranie INNOCAT eventu sa nieslo v duchu zdieľania skúseností a propagácii pre potreby stimulov vzniku územných ekosystémov.

V priebehu aktivity vystúpili odborníci z rozličných oblastí, menovite: doc. Lucia Knapčíková (FVT TUKE so sídlom v Prešove), Ing. Karol Hrudkay (Žilinská univerzita v Žiline), Ing. Martin Paška (FBERG TUKE) a pán Iakovos Yakoumis (Monolithos Catalysts & Recycling Ltd.) a organizátori aktivity prof. Martin Straka (FBERG TUKE) a doc. Peter Kačmáry (FBERG TUKE).

Aktivita bola venovaná diskusii s pozvanými hosťami, napr. s Ing. Paškom bola diskusia o cezhraničnej preprave odpadov a o legislatívnej stránke v predmetnej oblasti. Na evente odzneli príspevky s názvami Elektronická monitorovacia platforma“, od autorky Ing. Knapčíkovej a Podpora dlhodobého strategického výskumu – dopravné prostriedky pre 21. storočie, od autora Ing. Hrudkaya.

Záver INNOCAT aktivity bol venovaný prezentácii spoločnosti Monolithos Ltd., ktorá sa venuje výrobe, vývoju a recyklácii katalyzátorov. Zameranie spoločnosti a projektu INNOCAT odprezentoval  pán Yakoumis. Diskusiu viedli prof. Straka a doc. Kačmáry.

Martin Straka a Peter Kačmáry

INNOCAT – „Inovatívna technológia substitúcie CRM pre katalyzátory vozidiel verejných spoločností“ – je projekt spolufinancovaný Európskym inovačným a technologickým inštitútom, ktorého cieľom je šíriť inovácie v oblasti substitúcie a recyklácie kovov platinovej skupiny v automobilových katalyzátoroch.