Úrad priemyselného vlastníctva SR pozval v utorok 8. februára 2022 na svoju pôdu rektorov ôsmich slovenských univerzít, ktoré si za posledných päť rokov prihlásili k ochrane patenty alebo úžitkové vzory.

Univerzity dnes úradu generujú až tretinu slovenských patentov. Podľa štatistík bolo v roku 2020 podaných 221 patentových prihlášok, z ktorých až jedna tretina pochádzala práve zo slovenského univerzitného prostredia.

Za posledné tri roky sa lídrom v podaní patentových prihlášok medzi univerzitami stala Technická univerzita v Košiciach, ktorej bolo od roku 2019 udelených až 54 patentov. Medzi významných prihlasovateľov a autorov vynálezov patria: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Napriek aktuálnym číslam konštatujeme, že vidíme priestor na rast počtu vynálezov a v tejto súvislosti úrad poskytne univerzitám a vysokým školám súčinnosť a podporu. Pracovné stretnutie prinieslo podnety pre zmeny v podpore akademického prostredia vo vzťahu k inovačným výskumným aktivitám. Úrad priemyselného vlastníctva SR chce aj v kontexte pripravovanej Národnej stratégie duševného vlastníctva aktívne formovať politiku podpory vlastníkov priemyselných práv od motivácie cez registráciu až po systém podpory do praxe.

Slovenské akademické prostredie pokladáme v synergii s aktívnym priemyselným prostredím za kľúčové pre rozvoj ekonomického potenciálu a hospodárskeho rastu krajiny. Úrad priemyselného vlastníctva SR chce z pozície štátneho orgánu intenzívnejšie komunikovať o potrebách univerzít ako prihlasovateľov práv, a tým zlepšovať služby a maximalizovať možnú podporu pre registráciu a ochranu priemyselných práv.

„Cieľom stretnutia bolo nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti ochrany vynálezov, ponúknuť odbornú pomoc zo strany úradu, identifikovať možnosti podpory rastu počtu vynálezov a spoločne zlepšiť postavenie Slovenska v medzinárodných rebríčkoch. Slovensko musíme posunúť ešte viac vpred aj v ochrane vynálezov a duševného vlastníctva,“ povedal predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

Článok a fotky prevzaté z http://indprop.gov.sk.