Študenti Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) vo svojich záverečných prácach opäť preukázali šikovnosť a intelekt. Avšak len traja z nich získali cenu TOP študentská práca za skvelé nápady, ktoré majú biznisový potenciál. Vyhlasovateľom súťaže je Univerzitný vedecký park Technicom a Innovlab Startup center Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia 

 

V súťaži TOP študentská práca sú záverečné práce študentov hodnotené v troch tematických okruhoch: SMART CITY, HEALTH, INDUSTRY.

„Na technickej univerzite si nevieme predstaviť každodenný život bez vedy, vzdelávania, výskumu a bez úzkej spolupráce s partnermi. Aj táto súťaž je výsledkom dlhoročnej spolupráce našej univerzity s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Je to aj motivácia pre našich študentov a ich školiteľov, keďže majú záverečné témy reálny vplyv na spoločnosť, o to viac, keď majú biznisový potenciál. Spolupráca študentov s priemyselnými partnermi je veľmi dôležitá a my ju veľmi radi podporujeme. Aj súťaž TOP študentská práca má reálny dopad na to, aby sme zabránili odlivu mozgov z našej krajiny, hovorí Dr.h.c. prof.Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor pre Inovácie a transfer technológií TUKE.

 

Výherné práce s biznisovým potenciálom

 Prepájanie študentov s biznisovou sférou je dôležité. Študenti majú jednoduchšiu šancu uplatniť sa na trhu práce, či už vo firmách, ktoré sídlia v našom regióne alebo pri vytvorení vlastného startupu.

„Spolupráca medzi firmou a TUKE je veľmi dôležitá, nakoľko univerzita produkuje študentov, ktorí sa vedia okamžite uplatniť na trhu práce. Z tohto modelu profituje ako univerzita, tak aj firma, pretože študent už pozná jej požiadavky. Spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa cíti byť zodpovedná za mladé talenty a ich podporovanie, vysvetľuje Gabriel Fedák, zástupca spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Predstavujeme víťazné práce súťaže TOP študentská práca

Kategória Smart City:

Víťaz: Ing. Adriana Novotná, Stavebná fakulta, Ústav pozemného staviteľstva

Vedúci práce:            doc. Ing. František Vranay, PhD.

Téma: Hotel – analýza využitia slnečnej energie a tepelných čerpadiel pre energetickú bilanciu bazénov

Víťazná TOP práca v kategórii Smart City sa venovala téme obnoviteľných zdrojov energie v hotelových zariadeniach. Adriana sa vo svojej práci zamerala predovšetkým na slnečnú energiu a tepelné čerpadlá a ich využitie na prevádzku bazénov v hotelových zariadeniach.

„Vo svojej práci analyzujem spätné získavanie tepla z vody, ktorá bola vypustená z bazénov na ohrev, a ktorá bude do bazéna opätovne napustená. Téma obnoviteľných zdrojov energie je v súčasnosti veľmi populárna, preto vidím prínos práce pre všetky hotelové zariadenia na Slovensku,vysvetľuje Adriana.

Kategória Health:

Víťaz: Ing.Gabriel Stolárik, Fakulta výrobných technológií, Katedra automobilových a výrobných technológií

Vedúci práce: prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.

Téma: Úpravy povrchov biomateriálov pulzujúcim vodným prúdom pre zubné a bedrové implantáty 

Gabrielova záverečná práca sa zaoberala témou, ktorá má svoje uplatnenie v oblasti zdravotníctva – Úpravy povrchov biomateriálov pulzujúcim vodným prúdom pre zubné a bedrové implantáty. Aj keď názov Gabrielovej práce znie zložito, nenechajte sa tým odradiť.

„Moja práca sa zaoberala úpravami povrchov biomateriálov, pomocou novej hybridnej technológie pulzujúceho vodného prúdu, kde som sa snažil využiť túto novú technológiu pre nové aplikovanie a nájsť jej využitie v reálnej praxi. Vytvorili sme vzorky, pri ktorých sme zistili, že je možné túto technológiu v biomedicíne využiť. Dosiahli sme optimálne parametre povrchovej drsnosti, no je potrebné skúmať danú problematiku pre zistenie potrebnej energie pre odtrhnutie kostného cementu od povrchu vzorky tak, aby nedochádzalo ku zlyhaniu implantátu u pacienta,hovorí víťaz v kategórii Health.

Výsledky Gabrielovej práce ukazujú potenciál konkurencieschopnosti tejto technológie. Práca taktiež poukazuje na to, že je možné vytvoriť povrch, ktorý je dobre “zmáčavý”, čo je dôležité pre vytvorenie pevnej fixácie medzi implantátom a povrchom kosti.

„Všetky naše experimenty boli zhotovené po konzultácii s odborníkmi ako z TUKE, tak aj z odborníkmi z medicínskeho odboru. Naše ďalšie experimenty sa budú zaoberať hlbším skúmaním, či sa kostný cement bude vedieť dobre usadiť a zafixovať na povrchu vzorky,“  dodáva Gabriel.

Kategória Industry:

Víťaz: Michaela Ružíčková, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Ústav recyklačných technológií

Vedúca práce: doc. Ing. Martina Laubertová, PhD.

Téma: Čistenie roztoku od prímesí olova po lúhovaní úletov vznikajúcich zo sekundárnej výroby medi

Do kategórie Priemysel sa prihlásilo so svojimi prácami najviac študentov. So svojím nápadom však zvíťazila Michaela, ktorá sa zaoberala čistením roztokov od prímesí olova po lúhovaní úletov, ktoré vznikajú zo sekundárnej výroby medi, čo má aj environmentálny charakter.

Prínosom mojej práce je získanie predajného produktu z nebezpečného odpadu, ktorý by inak skončil na skládke, čím by tvoril ekologickú záťaž. Výsledkom práce bolo získanie síranu olovnatého, ktorý bol získaný z úletu zo sekundárnej výroby medi. Okrem toho sme z úletu získali roztok, ktorý môže byť ďalej spracovaný a je možné z neho získať zinok,“ vysvetľuje.

Pri  výskume Michaela aktívne spolupracovala so slovenskou recyklačnou spoločnosťou, od ktorej mala dostupné vzorky a aj oponentúra jej práce bola zložená z radov odborníkov, ktorí sa zaoberajú touto témou. 

Myslím, že moja práca má potencial na to, aby bola využitá v oblasti priemyslu, nakoľko pojednáva o využití nebezpečného odpadu na získanie predajných produktov,“ dopĺňa na záver Michaela.

Reálne prepojenie s praxou i biznisom

Do finálne sa zo všetkých prihlásených prác dostalo 11 najlepších. Tri najlepšie práce spolupracovali s odborníkmi a firmami, ktoré im pomáhali ako pri výskume, tak aj pri uplatnení v reálnom živote.

„Tento ročník bol o to zaujímavejší, že sa nám zvýšila účasť aj kvalita prihlásených prác, preto ho hodnotím veľmi pozitívne. Vo finále sme hodnotili 11 záverečných prác, no do súťaže sa ich prihlásilo mnohonásobne viac. Osobne som bol prítomný v porote a práca v kategórií Priemysel, ktorej výskum podporili aj Kovohuty, má reálne využitie v praxi. Ide teda o výskum, ktorý bol zhmotnený do fyzického produktu – čo je aj pointou tejto súťaže – premena teoretickej práce na produkt, a teda zároveň sú práce prepojené s biznisom,dodáva na záver Milan Varga, manažér Innovlab startup centra, DT ITSO SK.

Ďalšie info: