Ako môže podnikanie pomáhať riešiť spoločenské problémy a zároveň vytvárať zisk? Prezentácia kreatívnych nápadov študentov stredných škôl priniesla inšpiratívne príbehy a dokázala, že inovatívny vzdelávací program InnoSchool priniesol očakávané výsledky.

V stredu, 12. mája 2021, sa z priestorov UVP TECHNICOM prostredníctvom online vysielania prihovorili zástupcovia Technickej univerzity v Košiciach, spolu s ďalšími tvorcami, podporovateľmi a učiteľmi, širokému publiku sledujúcemu podujatie s názvom: Ako môže podnikanie pomáhať riešiť spoločenské problémy?“, ktorého hlavným organizátorom bola Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, a ktoré sa konalo pri príležitosti ukončenia a vyhodnotenia pilotného testovania inovatívnej edukačnej hry pre rozvoj podnikateľských zručností s názvom InnoSchool. Edukačná hra je výsledkom medzinárodného projektu InnoSchool, podporeného zo zdrojov Európskej únie (ERDF, IPA, ENI) prostredníctvom schémy Interreg Dunajský nadnárodný program. V rámci tohto projektu bol návrh a vývoj hry v zodpovednosti práve Ekonomickej fakulty TU v Košiciach a nesie teda silnú slovenskú stopu.

Technická univerzita v Košiciach, zabezpečuje široké spektrum vzdelávacích služieb, a ako v rámci svojho úvodného príhovoru uviedol aj samotný dekan Ekonomickej fakulty TU, doc. Michal Šoltés, univerzita vníma svoju spoločenskú úlohu a vďaka možnostiam medzinárodnej spolupráce podporovanej EÚ, vie a má záujem napomáhať vzdelávaniu nielen svojich samotných študentov, ale aj žiakov stredných škôl. Osobitne pri aktivitách, ktoré môžu napomôcť riešeniu aktuálnych problémov, ktorým naša spoločnosť čelí, a to kreatívnou a nápaditou formou, ktorú prinášajú práve zástupcovia mladých. 

Samotný vzdelávací systém InnoSchool, ktorý študentom prináša vedomosti potrebné k vytvoreniu konkurencieschopnej myšlienky pre podnikanie a zároveň napomáha vzdelávať ich v nahliadaní na spoločenské problémy ako na príležitosť, bol v uplynulom školskom roku prvý-krát testovaný samotnými žiakmi a učiteľmi. A to nielen na Slovensku, ale aj v ďalších 8 krajinách Európy, s celkovým zapojením viac ako 2 000 žiakov 90-tich stredných škôl. Samotný projekt školám umožnil vyskúšať si túto inovatívnu formu vzdelávania v ich rodnom jazyku, do ktorých bola spomínaná vzdelávacia hra preložená.

Táto nová forma vzdelávania, ktorá vďaka svojmu atraktívnemu dizajnu a obsahu umožňuje získavať nové poznatky hravou formou, sa stretla ako v iných krajinách, aj u nás, s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Ako ozrejmil František Janke z Ekonomickej fakulty TU v Košiciach, koordinátor aktivít InnoSchool pre SR, potvrdila to spätná väzba zo všetkých ôsmich zapojených stredných škôl z Košického kraja, na ktorých si hru vyskúšalo viac ako 220 žiakov zo širokej škály vzdelávacích inštitúcií, zahŕňajúc nielen gymnáziá a obchodné akadémie, ale aj stredné priemyselné a odborné školy, či hotelové akadémie.

Ako uviedla aj zástupkyňa z radov pedagógov, ktorí sa aktívne zapojili do implementácie vzdelávacieho systému InnoSchool, Nadežda Pokorná zo Súkromnej strednej odbornej školy Bukovecká 17, Košice, ako pre učiteľov, tak aj samotných žiakov, to bola veľká výzva, ktorá v nich vyvolávala aj prirodzené obavy, či a ako budú tento prvok vzdelávania implementovať v rámci vyučovania. No nielen dobré výsledky, ale aj pozitívne ohlasy zo strany študentov, ich po krátkom čase od jej spustenia, presvedčili o správnosti rozhodnutia, ktoré prijali ako vo vzťahu k systému InnoSchool, tak aj zavedeniu nového predmetu s názvom Sociálne podnikanie.

Zapojených študentov ocenila aj samotná Technická univerzita vyhlásením najlepších tímov a ich členov z každej zo 17 zapojených tried v rámci jednotlivých stredných škôl, pričom nielen oni, ale všetci študenti, ktorí úspešne absolvovali tento vzdelávací program, získajú certifikát.

Vybraní zástupcovia z radov študentov, súťažili navyše aj prostredníctvom dobrovoľnej aktivity ďalšieho rozvoja ich podnikateľských plánov reagujúcich na spoločenské problémy, pričom o kvalitách a potenciáli ich nápadu na podnikanie rozhodli nezávislí odborní porotcovia tejto súťaže o najlepší nápad na sociálne podnikanie:

  • Juraj Kováč, zakladateľ iniciatívy na podporu začínajúcich podnikateľov Rozbehni.sa!
  • Richard Fekete, Slovenská sporiteľňa, a.s., špecialista pre neziskový sektor a začínajúcich podnikateľov
  • Jana Kolesárová, Slovak Business Agency, hlavná regionálna odborná koordinátorka Národného podnikateľského centra Košický kraj

Ako nápad s najväčším potenciálom na rozvoj bol vyhodnotený HERO FRIDGE CHEF z dielne študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, ktorí sa svojou aplikáciou zameriava na predchádzanie plytvania jedlom, čo predstavuje dlhodobý problém ako Slovenska, tak aj iných európskych krajín.

Ako víťazný, tak aj ostatné nápady študentov na sociálne podnikanie, majú pred sebou ale ešte dlhú cestu k ich úspešnej príprave a realizácií. K tomu im môžu dopomôcť aj ceny, ktoré mohli v rámci súťaže získať. Hlavnou cenou bola vstupenka do programu Rozbiehátor v rámci iniciatívy Rozbehni.sa!, ktorý ponúka podporu začínajúcim podnikateľom, predovšetkým z radov študentov.

Veľké poďakovanie za dosiahnutý úspech v rámci nášho regiónu patrí ale nielen slovenským zástupcom projektu InnoSchool, a teda Technickej univerzite v Košiciach, ale aj všetkým, bez pričinenia ktorých by tieto výborné výsledky dosiahnuté neboli. Predovšetkým jednotlivým aktívnym stredným školám v Košickom kraji, a ich neúnavným učiteľom, ktorí sa neustále snažia o zlepšenie a skvalitnenie vzdelávania pre svojich žiakov. Poďakovanie patrí aj pracovníkom Odboru školstva Košického samosprávneho kraja, ktorí túto snahu napomáhajú realizovať a neustále hľadať možnosti, ako inovovať vzdelávací proces reflektujúc nové trendy a príležitosti. Vďaka patrí aj samotným študentom, ktorí nám pomohli svojimi postrehmi a nápadmi zlepšiť samotný vzdelávací systém a zároveň nám svojou energiou a kreatívnym prístupom pomáhajú rozširovať naše obzory a dívať sa na svet inak, často-krát viac optimistickejšie.

 

Program podujatia:

 

 

Kontakt:

Ing. František Janke, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Němcovej 32, 040 01 Košice

Mobil: +421 903 715 311
E-mail: frantisek.janke@tuke.sk