Dňa 22.11.2021 bolo podpísane prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, DrSc, rektorom TUKE a Ing. Ivanom Makaturom, generálnym riaditeľom Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti Memorandum o spolupráci.

Podpisom MoU partneri potvrdili záujem o spoluprácu v oblastiach  kybernetickej bezpečnosti so zameraním na výskum IKT s cieľom posilniť ochranu, odolnosť a udržateľnosť kritickej a civilnej infraštruktúry, a vývoj nových produktov, prostriedkov a služieb,  výskumu technológií a procesov určených na ochranu systémov, sietí, aplikácii, účtov a údajov pred kybernetickými útokmi.

Zámer spolupráce zahŕňa aj aktivity v oblastiach prípravy akreditácie študijných programov a vzdelávacích aktivít v oblasti kybernetickej bezpečnosti, forenznej analýzy digitálnych stôp a informačného manažmentu,  podpory digitálnej transformácie malých a stredných podnikov a verejných inštitúcií, s dôrazom na problematiku kybernetickej bezpečnosti a ochrany informácií, v rámci konceptu digitálnych inovačných hubov a vzdelávania, zvyšovania povedomia a zvyšovania úrovne digitálnej gramotnosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti a ochrany informácií.   V rámci upevňovania a podpory spolupráce si budú strany Memoranda vzájomne poskytovať odborné informácie, prístupy k novým poznatkom a systémom ak aj konzultácie a vytvoria podmienky na prípravu študentov pre trh práce, predovšetkým formou možností krátkodobých stáží študentov Univerzity v Kompetenčnom centre.

Partneri taktiež majú záujem spolupracovať pri príprave a realizácii projektov v rámci domácich a európskych grantových schém a programov, zameraných na kybernetickú bezpečnosť.

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti je štátna príspevková organizácia, zriadená Národným bezpečnostným úradom podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základným poslaním Kompetenčného centra je vo verejnom záujme napomáhať k plneniu odborných úloh zriaďovateľa v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany a dôveryhodných služieb.

František Jakab, riaditeľ UVP