Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre – JRC) otvára svoje vedecké laboratóriá a zariadenia pre ľudí pracujúcich v akademických a výskumných organizáciách, priemysle, malých a stredných podnikoch (MSP) a vo všeobecnosti verejnému a súkromnému sektoru.

JRC ponúka prístup k svojim nejadrovým zariadeniam výskumníkom a vedcom z členských štátov EÚ, kandidátskych krajín a krajín pridružených k výskumnému programu EÚ Horizont 2020.

V prípade jadrových zariadení sa JRC otvorí členským štátom EÚ, kandidátskym krajinám (podľa podmienok stanovených v príslušnej dohode alebo rozhodnutí) a krajinám pridruženým k výskumnému programu EURATOM.

Ponuka prístupu pre hosťujúcich výskumných pracovníkov je súčasťou stratégie JRC na:

  • zlepšenie šírenia vedeckých poznatkov;
  • zvýšenie konkurencieschopnosti;
  • preklenutie priepasti medzi výskumom a priemyslom;
  • poskytovanie školení a budovanie kapacít.

Vedeckí pracovníci budú mať príležitosť pracovať v týchto oblastiach:

  • jadrová bezpečnosť a ochrana (laboratóriá Euratom-u);
  • chémia;
  • bioveda / veda o živej prírode;
  • fyzikálne vedy;
  • informačné a komunikačné technológie;
  • prognostika.

Výsledky týchto aktivít budú využité aj v procese realizácie poslania JRC, akým je podpora tvorby politík EÚ.

Výskumné infraštruktúry JRC teraz otvárajú prístup prostredníctvom režimu založenom na relevantnosti:

Článok prevzatý z: innonews.blog