Za inovatívne riešenia spoločenských problémov, tzv. sociálne inovácie

Ocenenie Spoločensky inovatívna firma udeľujeme firme (alebo skupine partnerov), ktorá v roku 2021 zrealizovala výnimočný projekt alebo aktivity zamerané na inovatívne riešenia spoločenských problémov, tzv. sociálne inovácie. Ide o nové idei (produkty, služby, modely), ktoré reagujú na spoločenskú potrebu a zároveň vytvárajú nové druhy prepojení a spoluprác. Riešenia v oblastiach ako napríklad vzdelávanie, demokratizácia, životné prostredie, či boj s chudobou. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia sa pri hodnotení v tejto kategórii špecificky zameriava na:

  • potenciál k spoločenskej zmene: inovatívne riešenie/projekt/produkt firmy adresuje neuspokojené sociálne potreby ľudí a generuje pozitívnu spoločenskú zmenu;
  • novátorský prístup: riešenie firmy má potenciál výrazne zlepšiť existujúci spoločenský problém, prípadne inovuje produkt, službu alebo biznis model v záujme riešenia spoločenského problému;
  • partnerstvo: inovatívne riešenie prekračuje hranice medzi sektormi. Zapája dovtedy izolované skupiny a jednotlivcov, ktorí prinášajú riešenie spoločenského problému. Hľadáme príklady spoluprác, v ktorých sú verejná správa alebo/a neziskový sektor dôležitým partnerom v riešení spoločenského problému;
  • prepojenie na hlavný predmet podnikania firmy: projekt je v strategickom záujme firmy, nad rámec filantropie, prináša aj ekonomickú hodnotu pre danú firmu (napr. nový zdroj príjmov, poznanie potenciálneho trhu);
  • individuálny vklad jednotlivca či tímu: za projektom stoja zanietení a kreatívni ľudia, ktorí majú odvahu prinášať zmenu vo svojej organizácii, riešenie je výsledkom spolupráce viacerých firemných oddelení, nielen CSR oddelenia, alebo komunikačného oddelenia;
  • potenciál k rozšíreniu a systémovej zmene: riešenie sa dá rozšíriť, predstavuje systémovú zmenu (napríklad riešenie si osvojí štát alebo samospráva) alebo predstavuje výraznú zmenu pohľadu na daný problém.

Oceňujeme projekty s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie projektu s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť projektu a do akej miery firma do projektu zapája svojich partnerov (zamestnancov, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov, dodávateľov a akcionárov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

Príklad spoločensky inovatívnej firmy:

Spoločnosť T-Systems Slovakia vyvinula aplikáciu Sám v múzeu pre ľudí so zrakovým znevýhodnením, s cieľom zvýšiť ich samostatnosť pri pohybe a orientácii v priestoroch múzea. Ide o riešenie, ktoré im umožní byť skutočne sám v múzeu. Spoločnosť nainštalovala sieť senzorov do Východoslovenského múzea, projekt tým však nekončí. Možnosti ďalšieho využitia aplikácie sú napríklad verejné priestory, nemocnice a akékoľvek iné priestory, v ktorých majú ľudia s poruchami zraku problém orientovať sa. Spoločnosť získala za túto sociálnu inováciu ocenenie Via Bona Slovakia 2018.

Uzávierka nominácií je 21. marca 2022 do 14:00.

Text prevzatý z viac informácií na nadaciapontis.sk.