V januári zverejnila Európska komisia správu s názvom „Industry 5.0 : Towards a sustainable, humancentric and resilient European industry“, zdôrazňuje jeho aktuálny význam, popisuje hlavné stavebné piliere a pozerá sa dopredu.

V tejto správe sa zdôrazňuje význam priemyslu 5.0 pri dosahovaní spoločenských cieľov presahujúcich zamestnanosť a rast. Priemysel 5.0 má byť garantom prosperity tým, že prijme udržateľnejšie spôsoby výroby a blahobyt priemyselného pracovníka bude stáť v centre výrobného procesu. Obnova EÚ po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 si vyžaduje urýchlenie zeleného a digitálneho prechodu, aby sme vybudovali udržateľnejšiu a odolnejšiu spoločnosť a hospodárstvo. Priemysel je jednou z hlavných hnacích síl tohto dvojitého prechodu.

Táto správa tiež popisuje hlavné stavebné piliere prístupu priemyslu 5.0, stanovuje hlavné výhody pre pracovníkov i pre samotný priemysel a poskytuje mapovanie prebiehajúcich a dokončených výskumných a inovačných projektov, ktoré sa týkajú priemyslu 5.0.

Medzi kľúčové zistenia zahnuté v tejto správe patria:

  • Aby priemysel mohol naďalej prinášať prosperitu Európe, musí sa teraz stať akcelerátorom a činiteľom zmeny a inovácie. Priemysel 5.0 prispieva k technologickému vývoju, ktorý priemysel potrebuje k tomu, aby potvrdil svoj účel ako poskytovateľ riešení pre spoločnosť a ako atraktívny zamestnávateľ pre mladé talenty hľadajúce zmysluplnú kariéru.
  • Digitalizácia poskytuje odvetviu bezprecedentné príležitosti. Digitálne technológie ako umelá inteligencia (AI) alebo robotika umožňujú radikálne inovácie na pracoviskách. Optimalizácia interakcií vo vzťahu človek – stroj bude ťažiť z pridanej hodnoty, ktorú ľudia prinášajú výrobným procesom. Pri vývoji inovatívnych technológií zameraných na človeka môže priemysel 5.0 podporovať a posilňovať, a nie nahrádzať pracovníkov; ide o zvyšovanie odolnosti priemyselných odvetví ich udržateľnosti.
  • Ekologizácia ekonomiky je druhou stranou tej istej mince. Európska zelená dohoda bude úspešná vtedy, keď bude mať európsky priemysel silné vedúce postavenie. Spoločné environmentálne ciele je možné dosiahnuť iba začlenením nových technológií a prehodnotením výrobných procesov so zreteľom na environmentálne vplyvy. Priemysel musí ísť v zelenej transformácii príkladom.
  • Zmena vo fungovaní priemyslu bude mať transformačný vplyv aj na spoločnosť. To platí najmä pre pracovníkov v priemysle, u ktorých môže dôjsť k zmene ich úlohy, a táto zmena si vyžaduje nové zručnosti. Prechod na priemysel 5.0 si bude vyžadovať opatrenia v celom rade oblastí.

Táto správa predstavuje začiatok procesu spoločnej tvorby so všetkými príslušnými zúčastnenými stranami, vrátane sociálnych partnerov na úrovni EÚ, národnej, regionálnej a miestnej úrovni, s cieľom poskytnúť postup pri uskutočňovaní udržateľného, ​​odolného a na človeka zameraného priemyslu 5.0.

Súvislosti

Priemysel 5.0 dopĺňa a rozširuje priemysel 4.0. Zdôrazňuje aspekty, a to nielen ekonomické alebo technologické, ktoré budú rozhodujúcimi pre miesto priemyslu v budúcej európskej spoločnosti. Tieto faktory majú tiež environmentálny a sociálny rozmer, ako a rozmer základných práv.

Priemysel 5.0 by sa nemal chápať ako chronologické pokračovanie existujúcej paradigmy priemyslu 4.0, ani ako alternatíva k nej. Je to výsledok úsilia strategického plánovania, ktoré má pomôcť pri koncipovaní toho, ako môže koexistovať európsky priemysel a vznikajúce spoločenské trendy a potreby. Správa sa podieľa na širšej diskusii o priemyselnej transformácii.

Viac informácií:

Prevzaté zo SLORD.sk
Článok prevzatý z innonews.blog