Slovenská akadémia vied (SAV), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) sa dohodli na založení spoločného vedeckého klastra.

Hlavným cieľom je vytvorenie skupiny vrcholových vedeckých a vzdelávacích inštitúcií Slovenskej republiky, ktoré budú vzájomne spolupracovať, aby zlepšili poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispievali k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry spoločnosti.

Memorandum o spolupráci podpísali štatutári štyroch inštitúcií: prof. Pavol Šajgalík, predseda SAV, prof. Stanislav Kmeť, rektor TUKE, prof. Pavol Sovák, rektor UPJŠ a rektorka prof. Jana Mojžišová, rektorka UVLF.  Vedecký klaster a hlavné body spolupráce predstavili na spoločnom tlačovom brífingu v utorok 1. októbra 2019 o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti Rektorátu TUKE na Letnej ulici 9 v Košiciach.

Poslaním vedeckého klastra je pozdvihnúť národný aj medzinárodný profil jeho členov za účelom získania mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov a investícií. Chce posilniť prínos členov pre spoločenský, ekonomický, kultúrny a environmentálny blahobyt a prosperitu krajiny a rozvinúť príspevok členov k vytváraniu, udržiavaniu a transferu svetovej zásobárne poznania. Ďalším jeho poslaním je posilnenie schopnosti Slovenskej republiky zúčastňovať sa na globálnom rozvoji a príležitostiach a profitovať z nich v zmysle globálnych a lokálnych výziev, ako i rozvinúť možnosti slovenských študentov participovať na celosvetovom vysokoškolskom vzdelávaní, vede a výskume, bez ohľadu na ich zázemie.

Zdroj: Veda na dosah, kde nájdete aj viac informácií a vyjadrenia čelných predstaviteľov

Článok prevzatý z innonews.blog