Rozvojový projekt InterTUKE financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu sa zameriava na rozvoj aktivít zvyšujúcich mieru internacionalizácie študentov a zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Jednou z týchto aktivít je účasť študentov TUKE na medzinárodných podujatiach, ktoré majú potenciál prispieť k ich odbornému a osobnostnému rozvoju a rozvoju medzinárodnej študentskej spolupráce.

V mesiaci jún organizovala Haaga Helia University of Applied Sciences, partnerská univerzita TUKE v aliancii Ulysseus, medzinárodné podujatie Letná škola Entre Camp  pre študentov vysokých škôl s cieľom rozvíjať ich podnikateľské zručnosti, prispieť k rozvoju regiónov resp. spoločnosti a napomôcť zmenšovaniu medzery v zručnostiach a znalostiach. Letná škola sa konala v Helsinkách (Fínsko).

Letná škola bola obsahovo zameraná na rozvoj praktických zručností súvisiacich s návrhom vlastného riešenia s potenciálne úspešným podnikateľským zámerom v rámci definovaných výziev, ktorých zadávateľom bol Helsinki-Uusimaa Regional Council. Na tento účel mali študenti k dispozícii na mieru navrhnuté ucelené moduly. Vďaka absolvovanému tréningu dokážu študenti využívať Design Thinking proces, posilnili svoju podnikavosť, kritické myslenie, rozhodovanie, schopnosť vnímať problém z viacerých uhlov pohľadu a schopnosť identifikovať príležitosti a navrhnúť riešenia s dôrazom na ich praktický prínos a udržateľnosť. V neposlednom rade študenti rozvinuli svoje komunikačné zručnosti a nazbierali skúsenosti z práce v rôznorodých a medzinárodných tímoch.

Našu univerzitu reprezentovala na tréningu sedmička študentov z Fakulty elektrotechniky a informatiky (Lukáš Čopík, Michal Kormaník, Adam Petík, Jakub Vereb, Mikuláš Župčan) a Ekonomickej fakulty (Lucia Rovňáková, Ondrej Piling). Procesnú a obsahovú koordináciu za Technickú univerzitu zabezpečovali doc. Ing. František Babič, PhD. (FEI) a Ing. Radovan Dráb, PhD. (EkF).

Spoločná aktivita s účastníkmi podujatia Ulysseus summit Helsinki

Súčasťou tréningu v Helsinkách bola aj spoločná aktivita s účastníkmi iného podujatia prebiehajúceho na pôde organizujúcej inštitúcie (Ulysseus summit). Počas tejto aktivity mali účastníci summitu možnosť vypočuť si a doplniť nápady študentov a tým im pomôcť zvládnuť výzvy stanovené v rámci letnej školy.

Využitie inovatívnych výučbových metód, učenie založené na výzvach

Počas tréningu v Letnej škole Ulysseus Entre Camp študenti plne využívali metodológiu tzv. učenia sa založeného na výzvach (challenge based learning). Jednotlivé časti tréningu boli zároveň navrhnuté v dvoch dimenziách: práce v tímoch a coachingu participujúcimi expertmi z jednotlivých partnerských univerzít aliancie. Samotný tréning začal online formou, prvým stretnutím v apríli 2022, ktorého cieľom bolo pripraviť účastníkov na fyzickú časť organizovanú v dňoch 6. až 10. júna 2022 v Helsinkách. Aktivita vyvrcholila prezentáciami, ktoré zosumarizovali prácu študentov počas celej letnej školy a predstavili ich návrhy riešení panelu miestnych expertov.

Tréning vhodne kombinoval prvky online vzdelávania s fyzickou mobilitou, čím sa priblížil svojim charakterom k tzv. Blended Intensive Programme (BIP), novej vzdelávacej forme pre európske mobility v rámci programu Erasmus+.

O projekte InterTUKE

Projekt InterTUKE má za cieľ zlepšiť vnútorné procesy a systémy týkajúce sa internacionalizácie prostredia TUKE. Po kompletizácii všetkých projektových aktivít bude mať  TUKE vytvorenú funkčnú, stálu a aktuálnu informačnú, poradenskú a vzdelávaciu štruktúru, ktorá zabezpečí presné a jasné komunikačne toky a podporné služby voči zahraničným študentom a zamestnancom. Projekt pomôže vybudovať̌ v nich pocit spolupatričnosti k univerzite a jej okoliu a kreovať nediskriminujúce, multikultúrne a nestresujúce prostredie.

Projektom sa dosiahne vytvorenie moderného digitálneho prostredia zabezpečujúceho informácie a základné procesy pre komunikáciu a riadenie v rámci internacionalizačných procesov. Digitálna platforma poskytne interaktívne služby a spätnú väzbu, čím zefektívni proces zlepšovania a adaptácie procesov. Centrum IWO (International Welcome Office), ktoré bude v projekte vytvorené, umožní využitie existujúcej personálnej kapacity pre intenzívnejšiu a cielenejšiu prácu s medzinárodnou komunitou a vytváranie príležitostí pre rozvoj spoločných aktivít zahraničných návštevníkov, študentov i zamestnancov.

Jednou z aktivít na podporu internacionalizácie zamestnancov TUKE je tvorba konceptu vzdelávania v anglickom jazyku a realizácia dlhodobých i krátkodobých kurzov so zámerom rozvoja jazykových kompetencií zamestnancov TUKE s potenciálom ich zapojenia sa do zamestnaneckej mobility a skvalitnenia komunikáciu so zahraničnými študentmi a zamestnancami.

Projekt významne prispeje k vytvoreniu motivujúceho prostredia s aktívnym interkultúrnym dialógom priamo na univerzite, uľahčeniu integrácie zahraničných študentov a akademických pracovníkov do univerzitnej a miestnych komunít a podpore diverzity, tolerancie a záujmu.

Projekt InterTUKE je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.