Vedecké kolokvium

Rapid Prototyping a digitálna fabrikácia v edukačnom procese umeleckých študijných odborov I.

Dňa 22.11.2019 prebehlo v priestoroch UVP TECHNICOM vedecké kolokvium RobLab 2019, organizované Fakultou umení TUKE, zamerané na kreatívne využívanie robotických systémov a technológii v umeleckých disciplínach vo vzdelávacom procese umeleckých študijných odborov.

Kolokvia sa zúčastnilo 30 účastníkov, medzi ktorými boli pozvaní hostia z viacerých univerzít a pracovísk  s príbuznými vzdelávacími odbormi, architektúra, stavebníctvo, dizajn, socha, či nové média. Pozvanie prijali aj zahraniční hostia z ČVUT Praha a VUT Brno. S podnetnými príspevkami sa podelili aj hostia z STU v Bratislave. Záujem o kolokvium prejavili najmä pedagógovia a poslucháči doktorandského štúdia. Najdiskutovanejšou témou bolo zavádzanie rôznych metód digitálnej fabrikácie do edukačného procesu a jednotlivé fázy tvorby architektonického, dizajnérskeho a umeleckého diela, od vízie až po výrobu prostredníctvom digitálnych podprocesov (CAD, CAE, CAM) a proto-typingu. Cieľom kolokvia bolo skúmať možnosti parametrickej tvorby a digitálnych fabrikačných technológií pri práci s novými materiálmi v rámci procesu výučby umeleckých a technických študijných odborov.

Kolokvium RobLab 2019 bolo organizované v rámci projektu KEGA 046TUKE-4/2019.