Nový rámcový program Horizont Európa prináša niekoľko významných zmien aj do schém určených pre podporu rýchlo rastúcich inovatívnych start-upov a malých a stredných podnikov. V prvom rade je to formálne vyčlenenie schém na podporu prelomových inovácií do osobitného piliera programu Horizont Európa s názvom Inovatívna Európa. Ten bude poskytovať schémy a nástroje v rámci už existujúcej Európskej inovačnej rady (EIC), ďalej bude podporovať rozvoj európskeho inovačného ekosystému a Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT).

Text prevzatý a viac informácií na: https://eraportal.sk/aktuality/novinky-v-eic-accelerator-v-horizonte-europa/