Začiatkom júla zverejnila Európska komisia finálnu aktualizáciu Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020. V aktualizovanom pracovnom programe sa teraz uvádzajú úplné tematické texty všetkých tém do roku 2020, ktoré sa predtým uverejňovali len ako titulky. Okrem toho boli do takmer všetkých programových častí programu Horizont 2020 pridané nové témy.

Rozpočet, ktorý je k dispozícii pre výzvy na predkladanie projektov v roku 2020, sa celkovo zvýšil o 6,4% (oproti roku 2019) na 11 miliárd EUR. Pre finálnu fázu programu Horizont 2020 tak bude pre výskumno-inovačné aktivity k dispozícii najväčší ročný rozpočet od spustenia programu.

V priebehu budúceho roka bude Komisia hľadať väčší vplyv financovania výskumu tým, že sa zameria na menej tém, ako sú zmena klímy, čistá energia, plasty, kybernetická bezpečnosť a digitálne hospodárstvo.

Z hľadiska obsahu je tiež pozoruhodné najmä rozšírenie pilotného projektu o paušálne financovanie (lump sums), ako aj pilotná fáza Európskej rady pre inovácie (EIC).

Aktualizácia Pracovného programu Horizont 2018-2020 na rok 2020 bude podporovať politické priority Európskej komisie v nasledovných oblastiach:

  • Budúcnosť odolná voči zmene klímy: 3,7 miliardy EUR
  • Obehové hospodárstvo: 1 miliarda EUR
  • Digitalizácia a transformácia európskeho priemyslu a služieb: 1,8 miliardy EUR
  • Bezpečnostná únia: 1 miliarda EUR

V roku 2020 je vyčlenených 206 miliónov EUR na projekty určené na transformáciu sektorov, ktoré sú tradične energeticky náročné na konkurencieschopný, nízkouhlíkový a obehový priemysel a na výrazné zníženie ich environmentálnej stopy. 132 miliónov EUR bude podporovať rozvoj a výrobu novej generácie batérií v Európe ako súčasť úsilia o dosiahnutie nízkouhlíkovej budúcnosti v oblasti klímy odolnej voči zmene klímy. Desať nových tém týkajúcich sa plastov s celkovým rozpočtom 135 miliónov EUR prispieva rôznymi spôsobmi k Stratégii EÚ v oblasti plastov. Umelá inteligencia, ktorá je jadrom dnešných najsľubnejších prelomov, má rozpočet 396 miliónov EUR a 116 miliónov EUR je určených na rozvoj nových schopností na boj proti počítačovej kriminalite a na jej prevenciu.

Program Horizont 2020 bude zároveň aj naďalej podporovať základný výskum. Pracovný program Európskej rady pre výskum (ERC) na rok 2020, umožní podporu vynikajúcim výskumníkom vo výške viac ako 2,2 miliardy EUR. Akcie Marie Skłodowska-Curie, ktoré financujú štipendiá pre výskumných pracovníkov vo všetkých fázach ich kariéry, dostávajú spolu viac ako 1 miliardu EUR.

Pracovný program na rok 2020 tiež výrazne posilňuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií. V roku 2020 bude investovať viac ako 550 miliónov EUR do vlajkových lodí spolupráce v oblastiach vzájomného prospechu. Medzi príklady patrí práca s Afrikou v oblasti globálneho zdravia, potravinovej a výživovej bezpečnosti, s Kanadou a Japonskom v oblasti čistej energie a s Čínou v oblasti výroby potravín, biotechnológií, energetiky, prírodných zdrojov a urbanizácie.

Viac informácií:

Zdroj: SLORD.sk

Článok prevzatý z innonews.blog