Korene inštitúcie (Centra vedecko-technických informácií SR, CVTI SR), ktorú dnes môžeme smelo považovať za synonymum podpory vedy na Slovensku, siahajú do Košíc. A práve v Košiciach si CVTI svoje 80. výročie založenia aj pripomenulo.

 

CVTI SR si v pondelok, 26. 11. 2018 v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM pripomenulo 80 rokov od svojho vzniku. V roku 1938 sa tu, na Štátnej vysokej škole technickej Dr. Milana Rastislava Štefánika formovala knižnica, v ktorej môžeme hľadať korene súčasného CVTI SR.

Centrum v spolupráci s TUKE a ďalšími partnermi pri príležitosti jubilea pripravilo v dopoludňajších hodinách podujatie VEDA V MESTE. Vďaka zaujímavým prednáškam mohli žiaci základných a študenti stredných škôl spoznať, že vedecká gramotnosť nás učí poznávať okolitý svet, že vo vede a technike sú oblasti, ktoré dokážu svet meniť, ale i to, že s informačnými technológiami je prepojená i biomedicína. Prostredníctvom prezentačných stánkov TUKE, UPJŠ a partnerských firiem mali možnosť zažiť o niečo pútavejšie stretnutie s informatikou, matematikou či inými prírodnými a technickými vedami.

Popoludnie patrilo slávnostnému programu  v priestoroch UVP TECHNICOM. Odzneli príhovory rektorov TUKE a UPJŠ  a nechýbal ani príhovor podpredsedu Slovenskej akadémie vied. Fakt, že CVTI SR sa vo svojich začiatkoch formovalo ako knižnica, podčiarkol príhovor zástupcu Slovenskej asociácie knižníc.

Generálny riaditeľ CVTI SR, Ján Turňa, vo svojom príhovore poukázal na celonárodnú pôsobnosť centra, vrátane zapojenia regiónu východného Slovenska. Pripomenul napríklad využívanie služieb vzdialeného prístupu k elektronickým informačným zdrojom východoslovenskými univerzitami či aktívnu spoluprácu akademických a vedecko-výskumných pracovísk regiónu pri tvorbe systematickej, národnej podpory v oblasti transferu technológií. Podotkol tiež, že v Košiciach sa aj v súčasnosti nachádza pracovisko CVTI SR. Konkrétne je to Pracovisko centrálneho manažmentu národnej teleprezentačnej infraštruktúry vybudovanej na zjednodušenie a zefektívnenie komunikácie vedeckých tímov v rámci SR i mimo nej. Zoznam oficiálnych sídiel CVTI SR sa tak rozširuje o ďalšie pracovisko umiestnené v budove Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach.

Na záver si z rúk generálneho riaditeľa CVTI SR prevzali zástupcovia akademickej a vedeckej obce pamätné medaily na znak formálneho uznania ich aktívnej angažovanosti pri podpore a propagácii vedy a techniky s celoslovenským dopadom. Prevzali si ich osobnosti z Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenskej akadémie vied.

Pri príležitosti 80. výročia zahájenia činnosti CVTI SR v Košiciach sa v prezentačných priestoroch UVP  TECHNICOM, koná výstava, zameraná na témy: História vzniku CVTI, zaujímavosti vo vede, priekopníci slovenskej a svetovej vedy a „Aurel Stodola – významná osobnosť“.

Výstava bude otvorená v pracovných dňoch v termíne od 26.11. do 31.12.2018 v čase od 8.00 do 16.00.