V súčasnosti je pre oblasť SME Instrument a podporu firiem, ktoré sa usilujú o získanie grantu, ako aj úspešných prijímateľov pomoci, k dispozícii snáď najväčší rozsah služieb a nástrojov. V tomto článku som sa snažil zhrnúť tie najdôležitejšie z nich:

Národné kontaktné body pre MSP (Národná kancelária Horizontu 2020)

Národné kontaktné body (NCP) sú národné podporné štruktúry pre program Horizont 2020 na Slovensku. NCP sú koordinované Centrom vedecko-technických informácií SR, ktoré je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. NCP fungujú ako podpora pri príprave projektov a pri hľadaní konzorcií pre projekty programu. Pre oblasť SME Instrument sú k dispozícii 4 experti:

SBA: Prefinancuje expertov na prípravu návrhu SME Instrument

Ak pripravujete návrh do projektu SME Instrument alebo iných schém komunitárnych programov a ste MSP, môžete využiť podporu od Slovak Business Agency (SBA), v rámci ktorej môžete získať bezplatne experta na prípravu projektu až v rozsahu 80 hodín.

Získajte až 80 hodín bezplatného odborného projektového poradenstva pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ. Viac informácií o výzve…

Enterprise Europe Network: Podpora podnikania na dosah ruky

Cieľom Enterprise Europe Network je pomáhať malým a stredným podnikom pri rozvoji svojho inovatívneho potenciálu a zvyšovaní svojich znalostí o politikách Komisie. Táto nová iniciatíva Európskej Komisie, poskytuje podnikateľom kontaktné miesta (one stop shop), na ktorých môžu hľadať rady a využívať široký rozsah ľahko dostupných služieb zameraných na podporu podnikania. Sieť je koordinovaná a spolufinancovaná Európskou komisiou v rámci programu COSME.

Kontaktnou osobou Enterprise Europe Network pre oblasť SME Instrument je Ivan Filus, BIC Bratislava, T: 02/323 327 13, E: filus@bic.sk, projektový manažér Enterprise Europe Network a ktorý tiež pôsobí ako Key Account Manager pre zabezpečenie koučingu pre firmy, ktoré získali financovanie z programu SME Instrument.

Slovenské zastúpenie siete | Centrálna stránka siete

OP VaI: Seal of Excellence – Šanca pre dobre hodnotené, no nefinancované projekty SME Instrument

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) spustilo výzvu pre firmy, ktoré získali v projektoch SME Instrument minimálne 12 bodov, no nezískali doteraz financovanie z Európskej komisie. Po prvýkrát majú tak MSP šancu získať paušál vo výške 50 tisíc eur na prípravu štúdie uskutočniteľnosti a prípravu návrhu na fázu 2.

Viac informácií o výzve…

Access4SMEs: Podporný projekt pre MSP

Access4SMEs je 30-mesačná koordinačná a podporná akcia programu Horizont 2020 vytvorená s cieľom posilniť sieť národných kontaktných miest (NCP) pre malé a stredné podniky – MSP a prístup k rizikovému financovaniu. Celkovým cieľom je uľahčiť nadnárodnú spoluprácu medzi NCP, zdokonaľovanie ich zručností a nástrojov, s cieľom zvýšiť ich úroveň služieb klientom, identifikáciu a zdieľanie osvedčených postupov v rámci nástrojov venovaných MSP v programe Horizont 2020 v úzkej spolupráci s inými sieťami EÚ.

sekcii publikácie nájdete:

  • anotovanú šablónu na prípravu projektu SME Instrument
  • príručku k finančným nástrojom EÚ pre inovácie
  • excelové nástroje: market analysis & competitors tool, revenue model tool a value proposition tool

EuroQuity: Online platforma na prepojenie investorov a inovatívnych firiem, ktoré získali Seal of Excellence

EuroQuity, ktorá je poprednou európskou online platformou spájajúcou potenciálne malé a stredné podniky a investorov a projekt Access4SMEs otvárajú novú elektronickú platformu venovanú spoločnostiam, ktoré získali Seal of Excellence (pečať výnimočnosti) v rámci iniciatívy SME Instrument v programe Horizont 2020 vo fáze 1 ako aj vo fáze 2.

Viac informácií…

APVV: Výzva na podporu prípravy projektov v programe Horizont 2020

Firmy s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj môžu žiadať o čiastočnú spätnú refundáciu nákladov spojených s prápravou proejktu do programu Horizont 2020, vrátane SME Instrument.

Výška podpory na jedného žiadateľa je 3000 eur ak je žiadateľ koordinátor, 2000 eur ak je žiadateľ člen konzorcia hodnoteného projektu H2020. Lehota na predkladanie žiadostí je od 29. marca 2018 do 31. októbra 2018.

Viac informácií o výzve…

InnoNews.blog: Váš najrozsiahlejší zdroj informácií o SME Instrument

Na mojom blogu sa snažím zhromaždiť aktuálne informácie, odporúčania a príbehy firiem, ktoré uspeli. Nájdete tu podrobné informácie o SME Instrumentsprievodcu schémou SME Instrument na stiahnutie ako aj novinky.

Článok prevzatý z: innonews.blog