Nový dokument je jednou z činností Ministerstva hospodárstva SR, ktorá môže vytvoriť základ pre podporu Smart City projektov v Slovenskej republike. Predkladaný dokument popisuje kľúčové aspekty témy Smart City s dôrazom na ich implementáciu v praxi prostredníctvom podnikateľských subjektov.

Zároveň však prináša praktický nástroj pre podniky a mestá v podobe nových podporných mechanizmov a prehľadu už realizovaných príkladov doma i v zahraničí. Súčasťou dokumentu je prehľad doposiaľ identifikovaných možností financovania Smart City aktivít na regionálnej, národnej, interregionálnej aj medzinárodnej úrovni.

Popri pasívnej informatívnej úlohe je dokument využiteľný aj na identifikáciu konkrétnych skúseností/problémov spojených s využívaním daných prostriedkov, ktoré uľahčia formuláciu rozvojových priorít miest. Súčasťou je aj návrh schémy na podporu zavádzania inovatívnych riešení v mestách.

V publikácii nájdete:

  • komponenty Smart City – Aplikácia a využitie
  • odporúčania pre zavádzanie inovatívnych riešení v mestách
  • popis návrhov podporných mechanizmov pre inovatívne riešenia v mestách
  • možnosti financovania

Dokument si môžete stiahnuť tu (PDF).

Článok prebratý z innonews.blog