Biznis model CANVAS

V rámci 13. akceleračného programu sa dňa 18.8.2021 konal workshop venovaný problematike tvorby „Podnikateľských plánov startupov“ (na báze overeného modelu CANVAS).

6 nových startupov sa malo možnosť oboznámiť s postupom pri návrhu výstižného a  stručného biznis plánu CANVAS. Startupy sa zoznámilo s 9-timi  kľúčovými prvkami biznis modelu.

  1. Zákaznícke segmenty – odpovedá na otázky ako: kto sú najdôležitejší zákazníci, aké sú prototypy zákazníkov, na ktoré sa chceme orientovať.
  2. Hodnota prínosu – popisuje hodnotu, ktorú chceme zákazníkom ponúknuť, a spôsob, ako napĺňame potreby zákazníkov, prostredníctvom akých produktov alebo služieb.
  3. Distribučné kanály – určuje kanály, cez ktoré zákazník chce, aby s ním startup komunikoval, dodávateľsko-odberateľské kanály.
  4. Vzťahy so zákazníkmi – spôsob, akým startup získava a udržiava zákazníkov, aký druh vzťahov podnik má a aké náklady musí vynaložiť na dané vzťahy.
  5. Príjmy – odráža, za ktorú hodnotu sú zákazníci ochotní zaplatiť, za čo v súčasnosti platia a aký je model generovania tržieb startupu.
  6. Kľúčové zdroje – definuje, ktoré zdroje sú nevyhnutné na dosiahnutie tvorby hodnoty (napr. know-how, ľudské zdroje, technológie, distribučná sieť, a pod.).
  7. Kľúčové aktivity – popisuje, aké aktivity sú potrebné pre tvorbu hodnoty (napr. výroba, marketing, logistika a pod.).
  8. Kľúčoví partneri – určuje, kto sú kľúčoví partneri, dodávatelia, aké zdroje získavame od jednotlivých partnerov a ktoré kľúčové aktivity súvisia s kľúčovými partnermi.
  9. Nákladová štruktúra – skúma, aké najdôležitejšie náklady sú podstatné v biznis modeli, ktoré zdroje sú najlacnejšie a ktoré najdrahšie.

Súčasťou workshopu bolo vytvorenie a doplnenie si vlastného biznis modelu.

Workshop viedol Ľuboš Kolesár – kouč Startup Centra TUKE, úspešný podnikateľ v oblasti ekologických stavieb.