19.11. 2019 – UVP TECHNICOM– V rámci akceleračného programu Startup centra TUKE bol v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizovaný workshop „Patenty, úžitkové vzory, autorské diela, ochrana vynálezov, technických riešení a autorských diel“.

Pre organizáciu seminára bola využitá špičková videokonferenčná technológia na báze Národnej teleprezentačnej infraštruktúry (www.nti.sk), prostredníctvom ktorej seminár viedol lektor RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD  z CVTI SR .

Viac informácií o bezplatných konzultáciách a rešeršiach v oblasti ochrany duševného vlastníctva je možné získať na: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/centrum-transferu-technologii-pri-cvti-sr/sluzby.html?page_id=507.