25.5.2022 prebehlo na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii  (FBERG) v priestoroch Deliusovho pavilónu, PK19 slávnostné otvorenie nového virtuálneho laboratória „EXCELENTNÉ DIGITÁLNE CENTRUM“ (EDC), ktoré bolo zriadené z kapacitných projektov Výskumnej agentúry.

FBERG tak nadväzuje na odkaz Banskej akadémie v B. Štiavnici, ktorý siaha do 18. storočia. V súčasnosti fakulta zastáva významné miesto medzi európskymi banskými akadémiami. Vedecko-výskumná činnosť fakulty je zameraná na oblasť základného a aplikovaného výskumu, ktorý v plnej miere odráža potreby našej spoločnosti. Ide napríklad o skúmanie hlbinnej stavby Karpát, problémov životného prostredia spojených s hydrogeologickými a inžiniersko-geologickými faktormi, problematiku svahových deformácií a iných geohazardov, ako aj ochranu podzemných vôd, či metódy sanácie ekologických havárií. Veľký dôraz sa kladie aj na výskum globálnych zmien, vrátane klimatických pomerov.

Cieľ projektu

Fakulta BERG chce využiť už existujúce dáta a moderné technológie na podporu prebiehajúcich a budúcich výskumov, a tým posunúť kvalitu výskumu na vyššiu úroveň. V prvom, zrealizovanom kroku išlo o vybudovanie technologickej základne, ktorá naplnenie tohto cieľa umožní.

Počiatočný stav

Objem dát, ktoré fakulta BERG zozbierala počas svojich výskumov už nie je možné ľudsky efektívne spracovávať. Preto je nevyhnutné na ďalšie výskumy zapojiť moderné technológie.

Riešenie

V rámci projektu bolo postavenéi laboratórium, ktoré sa zaoberá virtuálnou realitou, rozšírenou realitou a umelou inteligenciou. Vzniklo tak „excelentné digitálne centrum“ so systémom hardvérových a softvérových prvkov, upravených pre potreby výskumu v konkrétnych oblastiach, ktoré sú navzájom modulárne prepojené a tvoria jeden komplexný celok.

Základná schéma vzájomného prepojenia prvkov Excelentného digitálneho centra

Digitálne centrum je funkčným prepojením jeho základných vrstiev:

 • Digitálny HUB je univerzálny databázový systém umožňujúci ukladanie a správu dát celého systému.
 • FBERG HUB obsahuje špecializované softvérové nástroje. Tieto nástroje komunikujú s virtuálnym a digitálnym HUBom, a tak vytvárajú unikátnu platformu pre tvorbu riešení spojených s výskumom a vývojom fakulty v oblastiach:
  • trhacie práce
  • alternatívne zdroje energie
  • flow & industry 4.0
  • 3D mapovanie objektov a javov
  • geoturizmus
  • záchranárstvo
 • Virtuálny HUB je nadstavba pre virtualizáciu procesov spojených s výskumom a vývojom jednotlivých fakúlt. Virtuálny HUB slúži napríklad na simuláciu procesov spojených s dopravou a presunom materiálov.

Špecializované softvérové nástroje otvárajú nové možnosti výskumu a vývoja fakulty v oblastiach uvedených vyššie ale aj ďalších, využiteľných v budúcnosti . S využitím virtuálnej reality fakulta BERG môže vytvárať pokročilé 3D simulácie, ktoré prispievajú k efektívnejšiemu riešeniu reálnych situácií.

Jedným z konkrétnych príkladov je využitie laboratória na modelovanie efektivity umiestnenia solárnych panelov. Vytvorená simulácia ponúka optimálne rozmiestnenie panelov s docielením želanej efektivity, pričom berie do úvahy  údaje o skutočnej orientácií, rozmeroch konkrétnych budov a intenzite slnečného žiarenia počas roka. Ďalším praktickým využitím je mapovanie podzemných priestorov s obmedzenou možnosťou geologického/speleologického skúmania.

Výstupy z projektu

Čo sa podarilo:

 • Postaviť základný kameň pre nové využitie dostupných dát na fakulte
 • Skĺbiť dostupné moderné technológie pre reálne použitie formou 3D simulácií a optimalizácií
 • Vytvoriť digitálne pracovisko na svetovej úrovni s kapacitou 6 pracovných staníc, jedným simulačným kreslom a centrálnym zobrazovacím panelom.

Špeciálne poďakovanie

Projekt sa realizoval v spolupráci so spoločnosťou EdgeCom a je príkladom synergickej spolupráce oboch firiem.

Čo o riešení povedal zástupca FBERG:

 „Všetky dáta, ktoré naša fakulta má za roky a roky výskumu, môžeme teraz použiť na úplne inú kvalitu výskumu, a to digitalizáciou. Vzniká tak nová fakulta BERG, alebo Excelentné digitálne cetrum (EDC), ako sme si toto laboratórium nazvali.“

BERG Dr.h.c.prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan fakulty