Rozvoj inovácií bude financovaný naprieč celým novým programom Horizon Europe, ktorý tak vytvorí doposiaľ najväčší verejný program pre zvyšovanie inovačnej kapacity a konkurencieschopnosti Európy.

Celkový rozpočet návrhu programu cieli na sumu 94,1 miliardy eur na nasledovnom členení do troch pilierov (uvádzam v anglických názvoch):

 1. Open Science: 25,8 mld. eur
 2. Global Challenges and Industrial Competitiveness: 52,7 mld. eur
 3. Open Innovation: 13,5 mld. eu

Inovácie a nové produkty a služby budú okrem tematických priorít v rámci “Globálnych výziev a priemyselnej konkurencieschopnosti”, ktorá bude mať rozpočet vyše 50 miliárd eur, financované aj v pilieri Otvorené inovácie, ktoré sa zamerajú na prístup zdola-nahor.

Základné informácie, štruktúru programu aj podrobné dokumenty k Horizon Europenájdete v článku.

Ciele otvorených inovácií v programe Horizon Europe

V tomto článku sa budem venovať tretiemu pilieru s názvom Otvorené inovácie. Táto oblasť bude dopĺňať špecifické priority o rozvoj nových technológií, vývoj inovatívnych produktov a služieb a ich uvedenie na globálne trhy. Pre túto oblasť si program kladie 5 ambicióznych cieľov:

 1. Zlepšiť transformáciu vedy na inovácie s cieľom urýchliť prenos ideí, technológií a talentov z výskumnej základne do začínajúcich podnikov (startupov) a priemyslu;
 2. Urýchliť priemyselnú transformáciu: európsky priemysel zaostáva pri zavádzaní nových technológií a škálovaní: 77% mladých a veľkých firiem v oblasti výskumu a vývoja je v USA alebo Ázii a iba 16% má sídlo v Európe;
 3. Zvýšiť rizikové financovanie s cieľom prekonať nedostatky v oblasti prístupe k finančným prostriedkom. Rizikový kapitál je kľúčom k tomu, aby sa prelomové inovácie viedli k rastu firiem. V Európe je investovaná menej ako štvrtina sumy. ktorá je k dispozícii v USA a v Ázii. Európa musí preklenúť “údolie smrti”, kvôli ktorému nápady a inovácie nedosiahnu trh vzhľadom na rozdiel medzi verejnou podporou vývoja produktov a súkromnými investíciami na rozvoj a rast firiem (najmä pokiaľ ide o vysoko rizikové prelomové a dlhodobé investície);
 4. Zlepšiť a zjednodušiť európsky systém financovania a podporu výskumu a inovácií: množstvo zdrojov financovania poskytuje komplikuje hracie pole pre inovátorov. Zásahy EÚ musia spolupracovať a byť koordinované s inými iniciatívami na európskej, národnej a regionálnej úrovni, či už verejnými a súkromnými, s cieľom lepšie posilniť a zosúladiť podporné kapacity a zabezpečiť jednoduchú orientáciu pre všetkých inovátorov;
 5. Prekonať fragmentáciu inovačného ekosystému. Zatiaľ čo Európa je domovom stále väčšieho počtu hotspotov pre inovácie, tieto stále nie sú dobre prepojené. Spoločnosti s medzinárodným potenciálom rastu musia čeliť fragmentácii národných trhov, rôznym jazykom, podnikateľským kultúram a predpisom.

Budovanie na pilotnej iniciatíve EIC

Už v programe Horizont 2020 spustila Európska komisia pilot Európskej inovačnej rady (EIC), ktorá začala fungovať od roku 2018. Tá sa zameriava na koordináciu grantových nástrojov pre otvorené inovácie (navrhované zdola nahor – teda na základe definície predkladateľov návrhov, riešiacich aktuálne problémy trhu), najmä v schémach SME InstrumentFast Track To Innovation a Future and Emerging Technologies (FET Open).

EIC má za tiež úlohu prepojiť modely podpory inovácií s negrantovými schémami pre úverové a investičné financovanie rozvoja inovatívnych firiem, ktoré fungujú pod hlavičkou InnovFin a ďalších schém EIF/EIB, kotré sa v novom rámcovom programe sa sústredia pod názvom InvestEU.

V novom programe Horizon Europe sa EIC sústredí na:

 • prelomové (breakthrough/disruptive) inovácie s potenciálom vytvorenia nových trhov,
 • prístup zdola nahor a otvorenosť všetkým oblastiam vedy a technológií,
 • kombinovanie rôznych technologických oblastí (napr. fyzických a digitálnych),
 • inovátorov, ktorým poskytne zjednodušené administratívne procedúry výberu a zazmluvnenia projektov,
 • podporu vysoko rizikových projektov,
 • flexibilitu poskytovania nástrojov, schém a podpory.

Ciele EIC realizované prostredníctvom dvoch typov aktivít (pre orientáciu uvádzam pôvodné anglické názvy):

 1. Pathfinder – zamerané na skoré etapy vývoja technológií, výskum a vývoj, potvrdenia konceptu a prototypy pre technologickú validáciu prostredníctvom kontinuálne otvorených výziev. Poskytne financovanie vysoko rizikovým a prelomovým projektom, ktoré preskúmajú nové oblasti a navrhnú inovácie s trhovým potenciálom. Nadviaže na schémy programu Horizont 2020: FET Innovation Launchpad a SME Instrument fáza 1. Hlavným cieľom je rozvinúť sľubné myšlienky s trhovým potenciálom a posunúť ich do úrovne demonštrácií, ktoré by mohli následne prejsť do akcelerátora (uvedené nižšie) alebo byť podporené z iných zdrojov.
 2. Accelerator – podpora inovácií a trhového nasadenia pre predmasovú komercializáciu (prvé škálovacie aktivity) a rast firiem s uvedením nových nástrojov kombinujúcich granty a investície do základného kapitálu (blended finance). Cieľom je generovať dostupné zdroje na prekonanie “údolia smrti”, najmä pre deep-tech inovácie s predpokladaným sľubným rastom na EÚ/globálnych trhoch. Je to dôležité najmä z dôvodu nedostupnosti iných zdrojov financovanie (banky, investori) pre financovanie inovatívnych zámerov. Budú spustené schémy zmiešaného financovania (blended finance) ktoré budú kombinovať (A) grant alebo návratné preddavky na financovanie inovačných aktivít a (B) podporu investícií do základného kapitálu alebo iných foriem splatného financovania, ktoré by mali byť nastavené na potreby firiem. Akcelerátor bude budovať na skúsenostiach schém SME Instrument Fáza 2 a InnovFin.

Okrem finančnej podpory (formou grantov) bude EIC poskytovať široké spektrum služieb na podporu podnikania (business acceleration services), ktoré zahŕňajú koučing, mentoring, technickú podporu, podujatia, párovanie s investormi a odberateľmi.

EIC bude tiež pokračovať v systéme Inducement Prizes (pokračovanie Horizon Prizes), ktoré budú financovať konkrétne vybrané riešenia pre globálne výzvy. Plánujú sa zaviesť aj podporné schémy pre najlepších inovátorov vo forme EIC Fellowship na vytvorenie tzv. ambasádorov inovácií.

Podpora európskych inovačných ekosystémov

Podpora v oblasti rozvoja a zefektívnenia inovačných ekosystémov, prepájajúcich výskum, podnikateľov, priemysel, mediátorov a širokú verejnosť sa sústredí na:

 • diskusiu o inovačne priateľskej legislatíve a reguláciách,
 • podporu zosúladenia výskumných a inovačných programov,
 • koordináciu medzi národnými/regionálnymi inovačnými programami a aktivitami EIC,
 • spoločnú komunikačnú stratégiu o inováciách v EÚ.

Na základe toho by sa mohli spustiť:

 • spoločné inovačné programy (vo forme propagácie a spolufinancovania),
 • mentoringové a koučingové programy pre inovátorov so zapojením sietí EEN, klastrov, Startup Europe a pod.,
 • informačné platformy pre mapovanie podporných schém a benchmarking.

Európsky inovačný a technologický inštitút

Aktivity Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) nadväzujú na jeho úspechy dosiahnuté počas fungovania programu Horizont 2020 (pozrite si výsledky za roky 2014-2018).

EIT sústreďuje vo svojich partnerstvách prestížne európske univerzity, výskumné laboratóriá a firmy. V rámci tematických komunít – KIC-ov sa snaží podporiť vývoj inovatívnych produktov a služieb, iniciovať zakladanie nových podnikov a vzdelávať novú generáciu podnikateľov.

EIT a jeho komunity sa budú snažiť o:

 • udržateľné inovačné ekosystémy v Európe formou lepšej koordinácie a prepojenia KIC komunít,
 • zvyšovanie podnikateľských a inovačných zručností a vzdelávanie,
 • podporu podnikateľskej transformácie európskych univerzít,
 • nové riešenia pre trh pre inkrementálne i radikálne inovácie prepojením expertov z akademického aj priemyselného prostredia,
 • synergie a pridanú hodnotu v rámci programu Horizon Europe (spoluprácou s EIC, členskými krajinami, tvorcami politík, synergiami s EŠIF).

Plánované financovanie

V rámci návrhu Európskej komisie k programu Horizon Europe sú aktivity piliera Otvorené inovácie plánované nasledovne:

Celkové financovanie Open Innovation: 13,5 mld. eur, z toho:

 • European Innovation Council (10,5 mld.eur)
 • European Institute of Innovation and Technology (EIT) (3 mld. eur)

Návrh bol predložený Európskemu parlamentu na schválenie.

Článok prevzatý z: innonews.blog