Hlavné zásady zhodnocovania vedomostí nahradia odporúčanie Komisie z roku 2008 tým, že sa zamerajú na maximalizáciu hodnoty investícií do výskumu a inovácií nad rámec tradičného prenosu vedomostí. Zhodnocovanie vedomostí sa opiera o rôzne kanály a zahŕňa všetkých aktérov v ekosystéme výskumu a inovácií a ich znalostné aktíva. Hlavné zásady zároveň pomôžu vyplniť medzery v zhodnocovaní vedomostí v členských štátoch a zabezpečiť, aby občania vo všetkých členských štátoch mohli lepšie využívať výsledky výskumu a inovácií.

Text prevzatý z a viac informácií v dokumente na stránkach eur-lex.europa.eu.