Iniciatíva programu Horizont 2020 na podporu nových a nastupujúcich technológií (Future and Emerging Technologies) FET Open a FET Proactive podporuje prvé štádiá vedeckého a technologického výskumu a inovácie okolo nových myšlienok smerom k radikálne prelomovým budúcim technológiám.

Od roku 2018 prechádzajú schéma FET Open a FET Proactive pod pilotnú verziu Európskej rady pre inovácie (EIC), ktorá okrem financovania projektov podporí aj sieťovanie, mentoring a koučing pre zúčastnené firmy.

EIC Pathfinder Pilot má celkový rozpočet 660 miliónov EUR pre roky 2019-2020.

Na rozdiel od EIC Accelerator umožňuje financovanie aj projektov, ktoré ešte nedosiahli úroveň 6 technologickej pripravenosti. Táto iniciatíva podporí kolaboratívny a interdisciplinárny výskum a inovácie v oblasti radikálne nových technológií a je zameraná najmä na základný výskum. Do projektov sa môžu zapojiť aj podniky. Výzvy pre projekty sú určené pre konzorciá zložené z najmenej 3 organizácií a výška grantu na projekt môže dosiahnuť 4 mil. EUR.

Takisto financuje koordinačné a podporné akcie pre takýto výskum zameraný na budúcnosť s vysokým rizikom, ktorý má prosperovať v Európe a iniciatívu FET Innovation Launchpad zamerané na transformáciu výsledkov projektov financovaných z FET na skutočné spoločenské alebo hospodárske inovácie.

FET Open

Je to schéma pokrývajúca všetky témy a oblasti výskumu. Jej cieľom je spojiť najlepšie európske mysle v ranom štádiu výskumu s cieľom pripraviť cestu pre inovácie, radikálne nové nápady a nové technológie, ktoré sú výzvou pre súčasný stav poznania.

FET Open podporí spoluprácu v oblasti výskumných a inovačných akcií (RIA) v rámci filozofie FET Open ‘gatekeepers’. Tieto akcie by mali stáť na troch pilieroch:

 1. radikálna vízia
 2. prielomový technologický cieľ
 3. ambiciózny interdisciplinárny výskum

FET Open nemá tematické obmedzenia podporuje financuje tri druhy akcií:

 • Research and Innovation Actions (RIA) – výskumné a inovačné akcie s radikálnou víziou, prevratným technologickým cieľom a ambicióznym interdisciplinárnym výskumom;
 • Coordination and Support Actions (CSA) – koordinačné a podporné aktivity na vytvorenie čo najlepších podmienok pre zodpovedný kolaboratívny výskum;
 • FET Innovation Launchpad Actions (CSA) sa zameriava na ďalšie financovanie inovačných aktivít, ktoré neboli plánované v pôvodných projektoch na podporu prenosu inovatívnych myšlienok bližšie k trhu.

Pozrite si video k FET Open (YouTube). Viac o doterajších výsledkoch FET Open v infografike EK.

FET Proactive

Podporuje projekty v rámci výzvy vo vopred stanovených oblastiach. V rámci programu Horizont 2020 zahŕňajú proaktívne iniciatívy FET súbor doplnkových a spolupracujúcich, budovanie nových multidisciplinárnych výskumných spoločenstiev a zvyšovanie inovačného potenciálu Európy.

K aktivitám FET Proactive patria okrem výskumu aj:

 • vytvorenie výskumného plánu pre predmetnú oblasť,
 • vývoj vhodných vzdelávacích materiálov,
 • šírenie výsledkov s cieľom zvýšiť všeobecné povedomie o výhodách nových technológií.

V pracovnom programe 2018-2020 a konkrétne na roky 2019 a 2020 (pozri aktualizovanú verziu) pozostáva program FET Proactive z troch iniciatív:

 1. Vznikajúce paradigmy a komunity

Cieľom je preskúmať a upevniť nové technologické smerovanie s cieľom pevne ho umiestniť na mapu ako životaschopné paradigma pre budúce technológie. Podporovať sa budú  interdisciplinárne spoločenstvá, ktoré sú schopné toto smerovanie posunúť vpred, od zúčastnených konzorcií až po širšiu európsku skupinu odborných znalostí. Bude sa stimulovať vznik európskeho inovačného ekosystému okolo nového technologického modelu, ktorý presahuje samotný svet výskumu. Na roky 2019 a 2020 budú každý rok existovať tri podtémy:

 • Human-Centric AI (2019)
 • Implantovateľné autonómne zariadenia a materiály (2019)
 • Prelomová výroba energie s nulovými emisiami pre úplnú dekarbonizáciu (2019)
 • Budúce technológie pre spoločenské skúsenosti (2020)
 • Meranie nezmerateľného – vedy o subnano-mierke pre nanometrológiu (2020)
 • Digitálne dvojčatá (digital twins) pre biologické vedy (2020)
 1. Prechod k inovačným aktivitám EIC

Táto oblasť je otvorená v roku 2019 pre nasledovné témy: Mikro a nanotechnológie; Umelá inteligencia a pokročilá robotika; Technológie pre biologické vedy, zdravie a liečbu; Nízkouhlíkové energetické technológie a technológie v oblasti zmeny klímy; Interakčné technológie (vrátane virtuálnej, rozšírenej a zmiešanej reality).

 1. Environmentálne spravodajstvo

Podporí nové synergie medzi vzdialenými spoločenstvami environmentálneho modelovania, pokročilého senzorického výskumu, spoločenských vied a umelej inteligencie, ktoré môžu viesť k radikálne novým prístupom k vytváraniu a využívaniu dynamických modelov životného prostredia vrátane prediktívneho modelovania a testovania a sledovania scenárov Táto téma sa bude vyžadovať v roku 2020 s dvoma podtémami:

 • Nové techniky na vytváranie a používanie dynamických modelov environmentálneho vývoja;
 • Radikálne nové prístupy k spoľahlivému a environmentálne zodpovednému monitorovaniu in situ.

Viac informácií o FET Open | Viac informácií o FET Proactive

Uzávierky výziev

 • 13.5.2020 – FETOPEN-01-2018-2019-2020 (RIA)
 • 14.10.2020 – FETOPEN-03-2018-2019-2020 (CSA-LS)
 • 2.7.2020 – FETPROACT-EIC-07-2020 (RIA) a FETPROACT-EIC-08-2020 (RIA) 2

Článok prevzatý z innonews.blog