UVP TECHNICOM v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) zorganizoval tretí workshop – posledný zo série on-line workshopov venovaných problematike ochrany duševného vlastníctva. Workshop bol venovaný mimoriadne atraktívnej oblasti: „Ochranná známka, dizajn. Produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby“.

V rámci workshopu boli prezentované témy:

  • Čo je to dizajn a ako a prečo ho chrániť (Zapásaný dizajn, nezapísaný dizajn Spoločenstva, autorské práva)
  • Ako a prečo chrániť označenia, logá, slogany a na čo nezabudnúť pri budovaní značky
  • Podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu a ochrannej známky na Slovensku a vo svete
  • Ako predchádzať porušovaniu práv k zapísaným dizajnom a platným ochranným známkam iných subjektov
  • Nástroje na získanie informácií o zapísaných dizajnoch a platných ochranným známkach

Takmer 60 účastníkov  sa taktiež mohlo dozvedieť ako si vypracovať rešerš pred podaním žiadosti o zápis dizajnu.

On-line workshop bol organizovaný s podporou Pracoviska centrálneho manažmentu NTI (www.nti.sk) ako súčasť akceleračného programu Startup centra TUKE.

V rámci spolupráce UVP TECHNICOM s CVTI SR, poskytujú pracovníci Centra transferu technológií pri CVTI SR bezplatné konzultácie a rešerše v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Viac informácií je možné získať na adrese https://www.cvtisr.sk/.

 

Lektorka:  Mgr. art. Mária Pospíšilová, ArtD. z CVTI SR (Odbor transferu technológií), odborná pracovníčka v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva.