27.11. 2019 – UVP TECHNICOM – V rámci akceleračného programu Startup centra TUKE bol v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizovaný seminár „Ochranná známka, dizajn, produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby“. Pre organizáciu seminára bola využitá špičková videokonferenčná technológia na báze Národnej teleprezentačnej infraštruktúry (

), prostredníctvom ktorej seminár viedla lektorka   Mgr. art. Mária Pospíšilová, ArtD. z CVTI SR.

Lektorka vysvetlila aké sú  podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete. Účastníci sa taktiež mohli dozvedieť ako si vypracovať rešerš pred podaním žiadosti o zápis dizajnu, atď.

V rámci spolupráce UVP TECHNICOM s CVTI, poskytujú pracovníci CVTI bezplatné konzultácie a rešerše v oblasti ochrany duševného vlastníctva je možné získať na: www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/centrum-transferu-technologii-pri-cvti-sr/sluzby.html?page_id=507.