V rámci akceleračného programu Startup centra TUKE bol v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizovaný 2. on-line webinár v oblasti ochrany duševného vlastníctva na tému: Ochrana vynálezov a počítačových programov v podnikaní. Prednášku viedol  RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., vedúci oddelenia ochrany a komercializácie DV CVTI SR, ktorý predstavil dôležitosť vynálezov v podnikaní a patentov.  Vysvetlil, ako môže tento právny nástroj poskytnúť ochranu vynálezov. Zdôraznil význam patentu ako prostriedku na zabezpečenie práv duševného vlastníctva. Účastníci sa môhli dozvedieť aké kroky je potrebné poskytnúť v procese podávania prihlášok a udelenie patentu. Špecifický význam bol venovaný aj možnostiam ochrany počítačových programom a autorským právam. Spomenuté boli aj aktuálne trendy a právne aspekty, ktoré by mali byť brané do úvahy pri ochrane softvérových produktov.

V rámci spolupráce UVP TECHNICOM s CVTI, poskytujú pracovníci CVTI bezplatné konzultácie a rešerše v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Viac informácií je možné získať na adrese  www.cvtisr.sk.