Dňa 2. mája 2018 Komisia zverejnila návrh viacročného finančného rámca na obdobie 2021 až 2027. Návrh Komisie zosúlaďuje rozpočet Únie s jej politickými prioritami načrtnutými už v pozitívnom programe, ktorý navrhol predseda Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie 14. septembra 2016 a ktorý odsúhlasili lídri 27 členských štátov 16. septembra 2016 v Bratislave a 25. marca 2017 v Rímskej deklarácii. 

Menej peňazí pre poľnohospodárov a chudobné regióny a viac pre mladých, ale aj na ochranu vonkajších hraníc, bezpečnosť či výskum. Tak vyzerá návrh viacročného rozpočtu EÚ, ktorý v stredu Európska komisia predstavila v Európskom parlamente.

Celkovo ide o výdavky v hodnote 1,279 bilióna eur, čo je 1,1 percenta hrubého národného dôchodku všetkých členských krajín. Ide o rozpočet na roky 2021 až 2027 a pred jeho schválením ho čaká ešte veľa vyjednávania. Podporiť ho musia všetky krajiny Únie aj europoslanci. Podľa optimistov by ho mali prijať do júna 2019, podľa pesimistov bude úspech, ak bude dohoda do konca budúceho roka. Komentuje Denník N.

Výskum a inovácia patria medzi oblasti, v ktorých má Komisia v úmysle zvýšiť súčasnú úroveň financovania. Komisia požaduje zdvojnásobenie financovania programu Erasmus +, zvýšenie finančných prostriedkov sa očakáva aj v oblasti digitálneho hospodárstva, riadenia hraníc, bezpečnosti a obrany. Komisia zároveň navrhuje znížiť financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky a kohéznej politiky o približne 5%.

Pokiaľ ide o výskum, Komisia navrhuje rozpočet vo výške 97,9 miliardy EUR pre ďalší rámcový program EÚ pre výskum a inovácie s názvom “Horizont Europe”. Okrem toho Komisia uvádza, že financovanie výskumu, vývoja a inovácií bude tiež pochádzať z nasledovných oblastí:

 • InvestEU – program EÚ, ktorý by mal mobilizovať verejné a súkromné ​​financovanie vo forme pôžičiek, záruk, vlastného kapitálu alebo iných trhových nástrojov na strategické investície do podpory výskumu a vývoja prostredníctvom osobitného “investičného okna”. S príspevkom z rozpočtu EÚ vo výške 15,2 miliárd EUR očakáva InvestEU mobilizáciu dodatočných investícií vo výške viac ako 650 miliárd eur v celej Európe.
 • Kohézna politika EÚ prispeje k výskumu a vývoju prostredníctvom zvýšeného zamerania sa na inovácie a stratégie inteligentnej špecializácie (S3) a pokračovaním ocenenia “Seal of Excellence”.
 • Európsky obranný fond s rozpočtom vo výške 13 miliárd EUR poskytne granty financované EÚ na projekty spolupráce, ktoré riešia nové a budúce hrozby obrany a bezpečnosti a preklenú technologické medzery.
 • Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER) obsahuje podľa návrhu Komisie 6 miliárd EUR.
 • Program Euratom pre výskum a odbornú prípravu financuje výskum a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti výroby jadrovej energie.
 • Program Digitálna Európa s 9,2 miliardami EUR má za cieľ priniesť výhody digitálnej transformácie všetkým európskym občanom a podnikom. Program zvýši prvotriedne investície do vysoko výkonných počítačov a dát, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností. Podporí rozsiahle zavádzanie digitálnych technológií v rámci hospodárskych odvetví a podporí digitálnu transformáciu verejných služieb a podnikov.

Portál Science|Business sumarizuje šesť hlavných zmien v novom rámcovom programe Horizon Europe (zdroj):

 • menej jednoduchších partnerstiev
 • preklenutie rozdielov medzi západom a východom
 • podpora rastu väčších a konkurencieschopnejších firiem
 • viac otvorenej vedy
 • viac otvorenosti medzinárodnej spolupráci mimo EÚ
 • viac vedy pre občanov

Článok prevzatý z: innonews.blog