Vyhodnotenie akceleračného pobytu startupov v Startup centre TUKE

(Košice, 24. januára 2018) Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s partnermi – agentúrou Slovak Business Agency (SBA) a spoločnosťou SAAB AB, organizovala 24. januára 2018 hodnotenie startupov, ktorým končí pôsobenie v Startup centre TUKE v rámci polročnej akceleračnej pred-inkubačnej fázy.

Dňa 24. januára sa v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, Technickej univerzity v Košiciach konalo vyhodnotenie pôsobenia startupov v Startup centre TUKE v rámci polročnej pred-inkubačnej fázy.

V svojich vystúpeniach startupy predstavili hodnotiacej porote pokrok v rozvoji svojich inovatívnych projektov – podnikateľské plány, doterajšie úspechy ako aj plány do budúcnosti.

Porota odporučila zaradiť do ďalšej fázy podnikateľskej akcelerácie startupov v rámci Inkubátora TUKE projekty: fyzioterapeuticky orientovaný projekt, ktorého cieľom je skvalitniť proces diagnostiky problémov chrbtice – BodyFix.io, projekt ponúkajúci riešenie špeciálnej klávesnice pre hendikepovaných ľudí – Klávesnica HandCubeKeys, projekt zameraný na tvorbu decentralizovaných IoT riešení – Enterprise IoTNET, projekt zameraný na vývoj inovatívnych hier pre mobilne zariadenia – HRAI a projekt TuLiMark, ktorého cieľom je vývoj špeciálnych turistických značiek pre oblasť pasívnej navigácie.

O postupujúcich startupoch rozhodla hodnotiaca komisia pod vedením predsedu komisie, rektora TUKE, prof. Ing. Stanislava Kmeťa. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Ing. K. Zeleníková, (Slovak Business Agency), Ing. J. D. Vojtko (FPT Slovakia), Ing. J. Girman (T-Systems Slovakia) a zástupcovia TUKE – Prof. Ing. A. Čižmár, CSc., prorektor pre inovácie transfer technológií, Doc. Ing. František Jakab, PhD. – riaditeľ UVP TECHNICOM, Ing. M. Chovanec, PhD. – riaditeľ UVT, Doc. Ing. A. Lavrin, CSc. a Ing. M. Blizco.

Inkubátor TUKE a Startup centrum TUKE sú kľúčovými komponentami ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Ich cieľom je poskytnúť pred-inkubačné a inkubačné prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik-rozvoj malých a stredných „Hi-Tech“ firiem resp. „Start-up a Spin-off“ firiem najmä na báze relevantných výsledkov výskumu a vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných aktivít TUKE. TUKE má záujem prostredníctvom uvedeného ekosystému akcelerácie podnikania na báze UVP TEHCNICOM výrazne podporiť oblasť inovácií a technologického transferu kvalitným odborným poradenstvom, ako aj dostupnou špičkovou výskumnou infraštruktúrou.

TUKE patrí k lídrom v oblasti inžiniersky orientovaného vzdelávania na Slovensku, s výraznými záujmom o inovatívne prístupy, o vybudovanie ekosystému inovatívneho podnikania a transferu technológií. Prelomovým sa pre TUKE stal rok 2014 – kedy boli naštartované aktivity v oblasti podpory startupov iniciované TUKE: na základe iniciatívy TUKE bolo v apríli 2014 otvorené Startup centrum TUKE a v roku 2016 Inkubátor TUKE, ktoré v súčasnosti sú súčasťou organizačnej štruktúry ekosystému akcelerácie podnikania v UVP TECHNICOM.

Za krátke obdobie svojej činnosti, získali uvedené útvary dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a stali sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Startup centrum TUKE a Inkubátor TUKE ponúkajú startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Jedná sa predovšetkým o možnosť pre vybrané startupy využívať nielen priestory v UVP TECHNICOM, ale aj potrebné výskumno-vývojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na TUKE. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov ako aj expertnú a mentorskú podporu. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, ktorú vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity.

Od roku 2014 sa do súťaže sa zapojilo viac ako 90 inovatívnych projektov a celkovo 45 perspektívnych startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt. Aktuálne pôsobí v ekosystéme akcelerácie podnikania TUKE 25 startupov. Patria k ním napríklad CropTech – víťazi Startup awards (v kategórii „Spoločnosť“), Fitliner Training – finalisti súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2016, VIZUALIZACKY – víťazi súťaže Business Idea 2014 Tatra banky, Chargebrella – víťazi Business Idea 2016, IoTNET – „Najlepší projekt“ na medzinárodnom IBM Hackathon 2017, 1. miesta v slovenskom a 2. miesta v európskom kole medzinárodnej súťaže Cisco StartUp Creathon 2016, HRAI – víťaz kategórie Informačné technológie, mobilné technológie a web v súťaži Slovak University Startup Cup 2017, víťaz v súťaži Nadácie Tatra banka – Business Idea 2017.

Viacerým z nich sa počas pôsobenia v ekosystéme akcelerácie podnikania TUKE podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov v oblasti softvérových, aj hardvérových riešení.