Aktuálne informácie o rámcovom programe Horizon Europe 2021-2027, navrhnutom na roky 2021-2027 nájdete na novej webovej stránke, ktorú pripravila Európska komisia. Na novej internetovej stránke nájdete nielen aktuálne informácie o programe, ale aj dokumenty, ktoré sprevádzali diskusiu ohľadom prípravy budúceho rámcového programu a tiež prezentáciu programu, vrátane časovej osi.

Európsky parlament a Európska rada EÚ uzavreli v marci a apríli 2019 predbežnú dohodu o programe Horizont Európa. Európsky parlament 17. apríla 2019 predbežnú dohodu schválil.

Horizont Európa je budúcim rámcovým programom Európskej únie v oblasti výskumu a inovácie na roky 2021 – 2027. Je hlavnou iniciatívou EÚ na podporu výskumu a inovácie, od koncepcie až po uplatnenie na trhu, a dopĺňa sa ním financovanie z vnútroštátnych a regionálnych zdrojov. Horizont Európa je pokračovaním programu EÚ Horizont 2020.

Európska komisia navrhuje rozpočet programu v sume 100 miliárd eur.

Štruktúru navrhovaného programu Horizont Európa tvoria tri piliere:

  • Excelentná veda
  • Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu
  • Inovatívna Európa

Doplnkovou prierezovou časťou programu by sa mali zavádzať opatrenia, ktorými sa členským štátom pomôže naplno využiť ich vnútroštátny potenciál v oblasti výskumu a inovácie.

Predbežná štruktúra programu:

Viac informácií: Horizon Europe (oficiálna webstránka)

Článok prevzatý z innonews.blog