Technická univerzita v Košiciach na SlovakiaTech Forum-Expo 2019

Môže byť Východné Slovensko niekedy Silicon Valley? Aká je úroveň automatizácie v slovenskom priemysle? Disrupcia alebo transformácia: aká budúcnosť čaká tradičné odvetvia priemyslu?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa pokúsili dať odborníci v oblasti priemyslu v rámci medzinárodnej konferencie SlovakiaTech Forum-Expo 2019, ktoré sa už po druhý krát konala v dňoch 8. až 10.10.2019 v Košiciach a ktorá na tri dni otvorila brány do sveta technológií a inovácií. A TUKE bola pri tom.

Inteligentný priemysel, robotizácia, digitalizácia či elektro mobilita. Aj to sú témy, ktoré boli  skloňované na tomto mienkotvornom odbornom fóre, ktorého význam už po prvom ročníku v roku 2018 presiahol hranice Slovenska. Druhý ročník podujatia bol rozšírený o inovačný a technologický veľtrh na ktorom sa mala možnosť prezentovať aj Technická univerzita v Košiciach a jej Univerzitný vedecký park TECHNICOM svojimi high-tech výsledkami v oblasti výskumu a vývoja. A naozaj radi konštatujeme, že túto svoju úlohu zvládla naozaj perfektne.

Konferencie sa zúčastnilo v priebehu troch dní viac ako ???? registrovaných návštevníkov. TUKE mala na SlovakiaTech ako jediná univerzita zo Slovenska svoj vlastný pavilón, v rámci ktorého výskumníci z TUKE mali možnosť prezentovať množstvo zaujímavých projektov a riešení, medzi ktoré patrili:

 • V úvode expozície:
  Holografický prehľad expozície TUKE (Overview) –  unikátna interaktívna holografická prehliadka obohatená o zmenšeninu priestoru, ktorá bola prezentovaná startupom APONI z UVP TECHNICOM. Pri vstupe návštevníka do expozície TUKE mu bol predstavený  celkový náhľad  (digitálna miniatúra exponátov) formou interaktívnej mapy.
  Osobný virtuálny asistent: OLA – OpenLab Assistant. Ola predstavuje prirodzenú interakciu človek-počítačový systém a umožňuje ovládať inteligentné priestory a systémy, viesť rozhovor v slovenskom jazyku), vníma okolitý priestor a reaguje na prítomné osoby pomocou senzorov, kamier a mikrofónov (https://kpi.fei.tuke.sk/openlab). Ola je priebežne vyvíjaná na Katedre počítačov a informatiky FEI a je výstupom aplikovaného výskumu v oblastiach softvérového inžinierstva, inteligentných informačných systémov a priestorov a prirodzených používateľských rozhraní.

Ale aj riešenia z oblasti:

 • Smart riešenia v oblasti monitorovania spotrieb energií pre prevádzku budov založené na internetových technológiách a technológiách smart meteringu pre on-line monitoring a techník výpočtovej inteligencie pre predikciu spotrieb energií môžu významne prispieť ku zvýšeniu hospodárnosti prevádzky budov (prezentovali pracoviska zo Stavebnej fakulty, FVT a FEI, ale tiež aj startup CEELABS zo Startup centra TUKE v spolupráci s Laboratóriom počítačových sieti KPI FEI).
 • Umelej inteligencie a jej aplikácie v praxi, boli prezentované unikátne riešenia z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEIT UEK zamerané na využitie umelej inteligencie v rehabilitačnom inžinierstve a v oblasti cloudovej sociálnej robotiky
 • Smart Industry, nanotechnológie a bezpečnosti nanotechnológií, zamerané na rýchly odhad termodynamických, redox a koróznych vlastností akýchkoľvek kovových nanoobjektov. Téma patrí do oblasti bezpečnosti nanotechnológií („nanosafety“), ktorá je jednou z najväčších výziev pri ďalšej technologickej revolúcii v priemysle, ale aj jednou z najväčších priorít vo výskumných a inovačných projektoch v Európe, USA a hlavne v Japonsku. NanoCorAB senzor v unikátnom prevedení bol vystavený na najväčšej svetovej výstave NANOTECH EXPO 2018 v Tokiu. Riešenia boli prezentované Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie – Ústav materiálov a inžinierstva kvality.
 • Digitálne zdravie – Inteligentné bionické implantáty, kde boli prezentované výsledky VaV v oblasti aditívnych technológiéí, ktoré umožňujú vyrábať implantáty na mieru s maximálnym priblížením sa prírode v podobe rozmerov, tvaru, hmotnosti, biomechanických vlastností ako aj aplikáciou poréznych resp. bionických štruktúr. Exponat bol prezentovaný Katedrou biomedicínskeho inžinierstva a merania SjF v spolupráci s firmou Biomedical Engineering s.r.o, firmou RVmagnetics a.s. a Katedrou leteckej technickej prípravy LF, ktorých cieľom je vytvoriť inteligentné implantáty aplikáciou tenkých sklom potiahnutých magnetických mikrodrôtov.
 • Virtuálna realita v praxi: virtuálna kolaborácia, zmiešaná realita, geoturizmus, digitálny podnik, geodézia, holografia. Bolí prezentované riešenia v oblasti  kolaboratívno virtuálno-realitného prostredia – systém LIRKIS Global – Collaborative Virtual Environment (LIRKIS G-CVE), ktorý bol navrhnutý ako zdieľaný CVE systém s poskytovaním virtuálnej globálnej kolaborácie prostredníctvom webových technológií. Implementácia prototypu prebiehala na Katedre počítačov a informatiky FEI TU v laboratóriu LIRKIS.
  Prezentované boli tiež aj výsledky VaV aktivít Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií,  Ústavu logistiky a dopravy v oblasti Digitalizácie logistických procesov prostredníctvom virtuálnej reality, Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov v oblasti 3D modely (lomy, bane, jaskyne, budovy) a tiež aj Ústavu zemských zdrojov v oblasti Virtuálnej reality v banských podmienkach.
 • Samostatnú časť expozície TUKE bola venovaná problematike modelov z oblasti:
  Média art, responzívnej architektúre a konceptuálnému dizajnu Fakulty umeni. V rámci nej bol prezentovaný Katedrou výtvarných umení a intermédií interaktívny exponát MMUAW 2.0/Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktorý je príkladom interdisciplinárneho umeleckého projektu, ktorého koncepcia je postavená na funkčnom a organickom prepojení umeleckých a vedeckých oblastí – od využitia súčasných foriem multimediálneho umenia, cez konceptuálny dizajn až po responzívnu (a virtuálnu) architektúru.).
  A tiež z oblasti alternatívnych zdrojov. Bol prezentovaný model vodíkového automobilu z Katedry energetickej techniky, Strojnickej fakulty. Model vozidla v mierke 1:5 predstavuje koncept vozidla používajúceho pre pohon vodíkové palivové články. Okrem ukážky možností využitia palivových článkov slúži model na testovanie možností použitia rôznych metalhydridových zliatin, používaných na uskladnenie vodíka, v relatívne reálnych podmienkach mestskej premávky..

Na inšpiratívnu expozíciu TUKE sa prišiel pozrieť aj celý rad VIP účastníkov konferencie, taký ako napr. minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý v rámci svojho vystúpenia na konferencii predstavil nový akčný plán vlády pre Smart Industry. Ako povedal, vytypovaných je päť oblastí, v rámci ktorých sa Slovensko musí pohnúť dopredu. „Musíme sa pohnúť napríklad v samotnom priemysle, digitalizácii, v IT sektore, vo výučbe ľudí už na základných školách. Tam vidíme najvyšší progres, tam sa začína celé myslenie umelej inteligencie, ktorá sa prepája s ľudským potenciálom,“ povedal. Ale taktiež aj minister životného prostredia László Sólymos, ktorý dokonca otvoril Smart Energy blok.

Medzi top spíkrov konferencie patril napríklad aj absolvent FEI TUKE, úspešný vynálezca a podnikateľ, Radoslav Danilák, ktorý prednášal na tému Integrovaná automatizácia a digitálna transformácia priemyslu SR, a nemecký futurista a vizionár Nils Müller z Nemecka. Podľa neho majú Košice veľký potenciál v oblasti nových technologických trendov. „Toto mesto je naozaj pripravené na transformáciu, ktorá nastane v oblasti technológií,“ povedal s tým, že je dôležité zamerať sa nielen na výrobu a plánovanie, ale aj na vzdelávanie v oblasti technológií.

SlovakiaTech Fórum-Expo 2019 sa skončilo. Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým zapojeným pracoviskám TUKE, zapojeným organizátorom zo strany TUKE, vďaka ktorým bola účasť TUKE  zase o level vyššie. Veľká vďaka všetkým pracovníkom TUKE a spíkrom, ktorí nadchli návštevníkov  svojou prácou a inšpiratívnymi prednáškami a prezentáciami. Už teraz sa tešíme na SlovakiaTech 2020. TUKE tam určite bude mať čo ukázať.

Doc. Ing. František Jakab, PhD.

UVP TECHNICOM