Pracovná cesta do fínskej metropoly, ktorá sa uskutočnila 16. – 19. júna 2023 v rámci akcie UIA / Košice 2.0 s podporou projektu CVTI SR / NITT SK II, bola základnou „sondou“ do edukačného prostredia na Aalto University v Espoo, Helsinki. Dlhodobým zámerom vedenia FU TUKE je totiž nadviazať s touto prestížnou univerzitou širšiu formu bilaterálnej spolupráce, a to s dôrazom na mobility študentov, vedecko-umeleckých pracovníkov a pedagógov. Tím z Fakulty umení TUKE viedol jeden z koordinátorov projektu – prodekan FU TUKE, doc. Richard Kitta, ArtD. a jeho pracovnú skupinu tvorili prof. Tibor Uhrín, ArtD. – dekan FU TUKE, prodekanka Ing. arch. Andrea Bočková, ArtD. a doc. Boris Vaitovič, ArtD., vedúci KVUaI. Počas stretnutia so zástupcom z Aalto University – prof. Ilpom Karim, riaditeľom ARTS-ICT, ocenil tím z Fakulty umení TUKE nielen úroveň technologickej a priestorovej infraštruktúry, ktorou helsinská univerzita disponuje, ale tiež systém, ktorý podporuje transfer kreatívnych technológií v oblasti umeleckých odvetví. Počas návštevy a prehliadky univerzity prebehli viaceré diskusie na rôzne témy, nosnou časťou rozhovorov bola však možnosť priamej spolupráce na edukačnej báze. Tá je však častokrát nevyhnutná pre ďalšiu partnerskú kooperáciu, a to napríklad v rámci profilovaných projektov zameraných na umeleckú interdisciplinaritu a kreatívny priemysel (CCI). „Jednou z misíí Fakulty umení v univerzitnom kampuse TUKE je práve zviditeľňovanie reálneho kreatívneho potenciálu, ktorým fakulta disponuje. Stále sme tak trochu zodpovední za našu otvorenosť. Ale k tomu bude tiež potrebný náš tvorivý sebavedomý postoj, najmä smerom k technologickému svetu,“ – dodáva k problematike CCI na univerzite prodekan FU TUKE pre vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť a vonkajšie vzťahy, doc. Richard Kitta.

Fakulta umení TUKE je vďaka podpore UVP Technicom od roku 2022 v kooperácii s Centrom vedecko-technických informácií SR, a to na báze projektu NITT SK II. Táto spolupráca podnietila v rámci univerzitného prostredia TUKE širšiu diskusiu o možnostiach aplikovanej vedecko-umeleckej činnosti. Rovnako to platí aj o potenciálnom transfere kreatívnych technológií z pohľadu umeleckého vzdelávania a tvorivej praxe, a to nielen v košickom regióne. Projekt Urban Innovative Action / Košice 2.0, do ktorého bola Fakulta umení TUKE zapojená ako jeden z dôležitých partnerov, priniesol aj možnosť pracovných stáží. V rámci nich mohli partneri projektu nadviazať nové formy spoluprác v umeleckom vzdelávaní, ako i nachádzať ďalšie možné spôsoby vzájomnej kooperácie – predovšetkým pre oblasť kreatívneho priemyslu.    

Mgr. art. Peter Hric