Pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu organizovala Košická regionálna komora SOPK v priestoroch UVP TECHNICOM dňa 19. novembra 2019 konferenciu zameranú na komplexné možnosti podpory malých a stredných podnikov. O túto  dôležitú tému prejavilo  záujem viac ako 70 účastníkov konferencie, tak zástupcov inštitúcie, ktoré danú podporu poskytujú, ale najmä podnikatelia z celého východného Slovenska. Existujú mnohé schémy podpory, o ktorých podnikatelia často nevedia. Z tohto dôvodu bolo cieľom zorganizovať podujatie, na ktorom mali zúčastnení možnosť získať prehľad o možnostiach rôznych foriem podpory, či už na domácom trhu alebo pri obchodovaní a vzťahmi so zahraničnými partnermi. Časť programu konferencie bola venovaná aj téme prepájania vzdelávania s praxou, formám podpory v najmenej rozvinutých okresoch či aktuálnym výzvam na projekty financované z EŠIF. Pozvanie prihovoriť sa účastníkom konferencie v rámci jej úvodnej časti prijal aj primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Partnermi podujatia boli Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Mesto Košice, agentúra SARIO, agentúra SBA, Eximbanka, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice a Prešovská regionálna komora SOPK.