Už 10. rokov sú experti z TUKE odbornými garantami IT Fitness Testu a boli aj pri jeho zrode!

Jubilejný desiaty ročník IT Fitness Testu 2021 je úspešne za nami. Najrozsiahlejšieho a najkomplexnejšieho testovania IT zručností na Slovensku sa zúčastnilo takmer 45 000 účastníkov.

Vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka testovania sa uskutočnilo v Bratislave dňa 19.10.2021 už tradične v rámci tlačovej konferencie za účasti významných predstaviteľov štátnej a verejnej sféry.

Aj jubilejný 10. ročník IT FITNESS TESTU sa uskutočnil pod odbornou garanciou Technickej univerzity v Košiciach (Expertov z UVP TECHNICOM a Katedry počítačov a a informatiky FEI).

Novinkou v tomto roku bol test v maďarskom jazyku.  Verziu testu pre stredné a vysoké školy vyplnilo 27 436 respondentov (v roku 2020 13 649), priemerná úspešnosť predstavuje 40,18 % (2020 – 61,65 %). Úspešnosť učiteľov a učiteliek dosiahla 52,23 %. Na teste pre respondentov starších ako 15 rokov sa zúčastnili študenti z 535 škôl (2020 – 376 škôl).

Verziu testu pre základné školy vyplnilo 16 698 respondentov (2020 – 7 246). Priemerná úspešnosť riešiteľov vo veku 7 až 16 rokov predstavuje 39,99 % (2020 – 64,98 %), vo vekovej skupine 7 – 13 rokov dosahuje 36,72 %. Testovaná vzorka učiteliek a učiteľov mala o niečo lepšiu úspešnosť – 52,23 %. Na testovaní pre ZŠ so žiakmi vo veku 7 až 16 rokov sa zúčastnilo 790 škôl (2020 – 445 škôl).

Podľa autorov IT Fitness Testu 2021, ktorí svoje poznatky zhrnuli v záverečnej správe (Zaverečná správa ITFITNESS TEST 2021), sa ukazuje, že v školách s lepším výsledkom je oproti minulému roku zníženie úspešnosti menej výrazné. V školách s horším výsledkom sú rozdiely výraznejšie. Aktívnejšie školy, ktoré sa IT vzdelávaniu intenzívne venujú a majú lepšie nastavený obsah a vzdelávací proces, v testovaní dosahujú lepšie výsledky.

Z histórie minulých ročníkov je zjavný trend, že pri dramatickom náraste respondentov klesá priemerná úspešnosť. Potvrdzujú to aj tohtoročné výsledky, ak ich porovnáme s rokom 2020. Autori to okrem iných faktorov prisudzujú aj tomu, že do tohtoročného testovania sa zapojil oveľa vyšší počet škôl, ktoré s IT Fitness Testom nemali žiadne skúsenosti.

Zhoršenie výsledkov je evidentné v základných IT zručnostiach a poznatkoch, ale aj v ich prepojení s praxou. Podľa autorov testu by sa školy mali viac sústrediť na aplikáciu poznatkov z viacerých oblastí, ale aj na prepájanie teoretických vedomostí s praktickými zručnosťami. Pedagógovia by mali študentom zadávať úlohy a projekty, pri ktorých musia vykonávať aktivity vyžadujúce i vyššie kognitívne operácie. Pri riešení úloh by mali byť žiaci a študenti kreatívnejší a problémy by mali dôkladnejšie analyzovať.

Autori správy konštatujú, že sa naďalej treba venovať rozvoju kritického myslenia, vyhodnocovaniu informácií a posudzovaniu ich kvality, dôveryhodnosti a pravdivosti. Javí sa, že žiaci majú málo praktických skúseností a tiež, že málo rozumejú štruktúre textového dokumentu. Rezervy majú aj v práci s interaktívnymi grafmi, porozumením zobrazovaných informácií a hľadaním informácie podľa zadaného kritéria.

Podľa autorov testu stojí za príčinou zníženia úrovne IT zručností viacero faktorov a v každej škole sa mohli prejaviť v inej miere. Napríklad počas dištančného vzdelávania na niektorých školách chýbalo vyučovanie informatiky, alebo prebiehalo v nevhodnej forme.

V roku 2022 má IT Fitness Test pred sebou opäť viacero noviniek. Tou najväčšou je export tohto úspešného projektu za hranice Slovenska, konkrétne do krajín V4. Vďaka podpore z Vyšehradského fondu a spolupráci národných IT asociácií krajín Vyšehradskej skupiny bude test dostupný v Česku, Maďarsku a Poľsku. Zároveň sa pripravuje aj jeho anglická jazyková mutácia.

„Desiaty ročník IT Fitness Testu nám poskytol ucelený obraz o úrovni našich digitálnych zručností  ktoré sú dnes nevyhnutné nielen pri štúdiu či v práci, ale aj v bežnom živote. Veľké rozdiely medzi školami, ktoré sa tento rok do testu zapojili, vnímame ako zdvihnutý prst. Musíme nájsť funkčné riešenia ako zvýšiť digitálne zručnosti nielen mladých ľudí, ale aj staršej generácie. Boj proti digitálnej chudobe je jednou z oblastí, ktorú budeme podporovať tiež z Plánu obnovy a odolnosti. V digitálnej dobe musia mať všetci rovnaké šance a možnosti prístupu k jej benefitom,“ povedala pri príležitosti vyhodnotenia aktuálneho ročníka podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová.

„Digitálne zručnosti nám v nových podmienkach, spôsobených najmä pandémiou COVID-19, dokázali uľahčiť prácu, nakupovanie či kontakt s rodinou. IT Fitness Test je pre všetkých občanov Slovenska skvelým nástrojom, ako si svoje digitálne zručnosti nielen zmerať, ale aj porovnať s európskym priemerom. Teší ma, že sa aktuálny ročník dočkal rekordného počtu účastníkov. K zlepšovaniu digitálnych zručností čoskoro prispejú aj ďalšie európske financie – veď až 21 % celkových prostriedkov z viac ako 6-miliardového plánu obnovy je určených na ďalšiu digitalizáciu vrátane zlepšenia vzdelávania v tejto oblasti. ,Nástrahy‘ digitálnej doby určite lepšie zdolajú tí, ktorí sa dokážu prispôsobiť nových technológiám a majú lepšie e-zručnosti. Pritom naozaj každý z nás sa môže pripravovať na zelenú a digitálnu budúcnosť, ktorá Európu čaká,“ zhodnotil Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.