V dňoch 28.-29.januára 2020 sa v rámci medzinárodného projektu RECORD, Interreg Europe konala exkurzia zahraničných hostí (angl. Study visit) s cieľom zoznámenia sa s lokálnym inovačným ekosystémom a výmenou znalostí v oblasti podpory inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Prvý deň sa konal v priestoroch UVP TECHNICOM v Košiciach. Na úvod Ing. Prídavok privítal prítomných hostí a formou krátkej prezentácie predstavil mesto Košice nielen z pohľadu ekonomicko-hospodárskeho ale aj jeho historickú a kultúrnu stránku. Tematický blok začal prezentáciou JUDr. Čižmár, ktorý predstavil univerzitný vedecký park TECHNICOM jeho pomerne krátku minulosť, misiu či služby, ktoré poskytuje. V ďalšej časti vystúpili zástupcovia dvoch vybraných startup-ov umiestnených v inkubátore UVP TECHNICOM: CEELABS (https://merito.tech/) a Smart@Maintenance.

Pred obedom sa účastníci presunuli do Laboratória železničnej dopravy, ktoré sa zaoberá implementáciou RFID technológií v železničnej doprave.

Poobedňajší program bol venovaný návšteve Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty TU, ktoré je budované na báze optimálneho mixu expertných znalostí, vekovej štruktúry a dôkladného poznania akademického i priemyselného prostredia, s využitím výnimočných výskumných kapacít celej univerzity.

Druhý deň bol venovaný exkurzii v TATRAVAGONKA, a.s. v Poprade, ktorá patrí medzi najvýznamnejších výrobcov nákladných železničných vozňov a podvozkov v Európe.

Podujatie sa konalo pod záštitou Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je partnerom v medzinárodnom projekte RECORD. Viac informácií o projekte: https://www.interregeurope.eu/record/