19. ročník medzinárodnej konferencie

V dňoch 11. – 12.11.2021 sa konal už 19. ročník medzinárodnej konferencie ICETA 2021 (www.iceta.sk), už po druhý krát úplne v on-line prostredí z dôvodu pandémie koróna vírusu COVID 19. Jej hlavnou témou  bolo inovatívne využívanie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní.

Konferencia je aktuálne najstaršou a najvýznamnejšou odbornou aktivitou v predmetnej oblasti v Slovenskej republike.

Osobnú záštitu nad konferenciou prevzal už tradične rektor Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť. DrSc.. Konferenciu otvoril prof. Ing. Anton Čižmár, CSc, prorektor TUKE, ktorý bol osobne aj pri jej prvých ročníkoch. 

Konferencia ICETA 2021 je už tradične ako jedná z mála na Slovensku organizovaná v spolupráci s medzinárodnou organizáciou IEEE. A Technická univerzita v Košiciach je odborným garantom konferencie už od jej vzniku.

Plní čerstvých dojmov môžeme konštatovať, že konferencia si udržala svoj vysoký štandard a aj aktuálny ročník konferencie aj napriek zložitej pandemickej situácií určite patril k tým úspešným ročníkom v histórií konferencií ICETA.

V programe konferencie bola prednesená celá rada príspevkov od významných expertov zo SR aj zo zahraničia. Program konferencie ponúkol aj príspevky zamerané na teoretickú, praktickú a metodologickú stránku prezentovaných riešení. Boli prezentované skúsenosti významných odborníkov, strategické zámery predstaviteľov verejných inštitúcií, riešenia globálnych hráčov na poli komunikačných a informačných technológií, skúsenosti významných akade-mických pracovísk a nadnárodných korporácií.

Významné miesto mali prezentácie venované zdieľaniu skúsenosti z využívania IKT vo vzdelávaní v súvislosti s pandemickou situáciou a riešením mimoriadnej situácie, kedy podstatná časť vzdelávacieho procesu bola na všetkých úrovniach vzdelávania organizovaná v on-line priestore.  Zvlášť zaujímavé boli prezentácie venované skúsenostiam učiteľov so zvládnutím pedagogického procesu v zložitých podmienkach neočakávanej situácie.

Konferencia ICETA sa aj tento rok tešila záujmu odbornej a laickej verejnosti. Prejavilo o ňu záujem takmer 100 registrovaných účastníkov. Na konferencii počas dvoch dní odznelo viac ako 20 vybraných príspevkov v rámci plenárnej sekcie, a bolo prezentovaných viac  ako 50 posterovových vystúpení od autorov z 9 krajín.

Snahou organizátorov konferencie bolo, aby sa konferencia aj v tomto mimoriadnom období stala miestom, kde v „on-line priestore“ sú prezentované skúsenosti  s využívaním najnovších IKT vo vzdelávacej praxi, aby bola vytvorená v rámci konferencie multidisciplinárna medzinárodná platforma pre výmenu informácií vo výskume a vývoji multimediálnych a hypermediálnych aplikácií, v komplexnej počítačovej podpore vzdelávania a v nových komunikačných službách.

Vyjadrenia účastníkov konferencie nás oprávňujú konštatovať, že konferencia, aj keď bola organizovaná on-line, sa takým miestom na dva dni pre jej účastníkov aj stala.

Technickú podporu konferencie zabezpečovali už tradične experti Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (www.uvptechnicom.sk) v spolupráci s Národnou teleprezentačnou infraštruktúrou  www.nti.sk. Pre jej riadenie bolo využité teleprezentačné štúdio UVP TECHNICOM, z ktorého prebiehalo moderovanie programu konferencie po celú dobu jej konania.

Konferencie ICETA sú známe medzi odbornou verejnosťou aj tým, že pre ich zabezpečenie sa využíva špičková komunikačná infraštruktúra. V minulosti boli práve v rámci týchto konferencií použité alebo prezentované po prvýkrát unikátne pilotné experimentálne riešenia.

Doc. Ing. František Jakab, PhD.
Predseda organizačného výboru konferencie