Európska komisia oznámila spustenie novej platformy pod názvom Horizon Results Platform, ktorá je teraz dostupná na Funding & Tenders Portal. Táto platforma poskytuje online priestor, kde môžu projekty bezplatne propagovať kľúčové výsledky svojho výskumu.

Horizont 2020 definuje výsledok projektu ako „akýkoľvek hmotný alebo nehmotný výstup aktivít, akým sú údaje, vedomosti a informácie, bez ohľadu na ich formu alebo povahu a bez ohľadu na to, či môžu byť chránené alebo nie, a ktoré boli vytvorené v rámci daných aktivít. Patria k nim aj akékoľvek s nimi spojené práva, vrátane práv duševného vlastníctva“.

Pod pojmom „kľúčový využiteľný výsledok“ sa rozumie hlavný identifikovaný a zaujímavý výsledok projektu (podľa definície vyššie), ktorý bol vybraný a uprednostnený kvôli jeho vysokému potenciálu využitia a prínosu úžitku – v hodnotovom reťazci produktu, procesu alebo riešenia, alebo vďaka jeho schopnosti poskytnúť dôležité vstupy k formulovaniu politík, ďalšieho výskumu alebo k vzdelávacím aktivitám.

Pre výber a priorizáciu výsledkov odporúča Európska komisia projektom spĺňať nasledovné kritériá:

  1. stupeň inovatívnosti,
  2. využiteľnosť,
  3. dopad.

Viac informácií:

Prevzaté zo SLORD.sk

Článok prevzatý z innonews.blog